Telefon +48 61 830 92 70
Biała lista podatników VAT

Szanowni Państwo,

Na podatników czekają kolejne zmiany, tym razem dotyczą one dokonywanych płatności w ramach realizowanych transakcji.
Zgodnie ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018), już od 1 września br. obowiązywać będzie biała lista podatników VAT, czyli nowy wykaz podmiotów:

  • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
  1. Czym będzie biała lista?

Biała lista będzie połączeniem dotychczas funkcjonujących rejestrów w jeden, aby ułatwić podatnikowi weryfikowanie danych o kontrahencie. Ponad to, lista ma być rozszerzona o dodatkowe dane (takie jak m.in. numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym).

Rejestr ma być aktualizowany na bieżąco, tj. raz na dobę w każdy dzień roboczy, zaś podatnicy korzystający z niego mają otrzymać informacje o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji danego podmiotu. Uzyskanie informacji w rejestrze będzie możliwe na wybrany dzień - do 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Będzie on udostępniony w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  1. Konsekwencje wprowadzenia białej listy:

Obowiązkiem podatnika będzie aktualizowanie firmowych rachunków bankowych poprzez zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne NIP lub zgłoszenie w CEIDG, aby firmowe rachunki były wykazane na białej liście VAT.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do dokonywania płatności dotyczących transakcji na rachunek bankowy kontrahenta podany w wykazie.

  1. Sankcje za przelew na inny rachunek niż w rejestrze:

Zgodnie z ustawą, podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego - lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie. Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

  • Od powyższej zasady jest jednak wyjątek. Kwotę ponad 15 000 zł będzie można rozliczyć w kosztach, mimo że wpłata będzie na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowymi (wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście).

Zmiany wejdą w życie 1 września 2019, natomiast sankcje będą obowiązywać od stycznia 2020 roku.

  1. Jak przygotować się do zmian?
  • Po udostępnieniu białej listy należy zweryfikować czy posiadane dane kontrahentów są prawidłowe,
  • Przed dokonaniem płatności zaleca się sprawdzenie czy rachunek bankowy odbiorcy płatności widnieje w wykazie podatników VAT,
  • Należy pamiętać o możliwości zgłoszenia do US dokonania płatności na inny rachunek niż wykazany na białej liście w terminie 3 dni od zlecenia przelewu.


Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.