https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Nieprzekazanie ewidencji VAT w JPK – kary | Księgowość
Telefon +48 61 830 92 70
Co może grozić za nieprzekazanie ewidencji VAT w formie JPK?

Podatnicy VAT zobowiązani są (lub będą) do przekazywania fiskusowi ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Niedotrzymanie tego obowiązku w terminie może grozić otrzymaniem kary wysokiej grzywny.  

Nowy obowiązek dotyczy comiesięcznego przekazywania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK jest plikiem stworzonym z własnego systemu komputerowego poprzez eksport danych. Z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej wynika układ i forma pliku narzucona przez Ministra Finansów.    

Obowiązek comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie JPK dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Informacje o ewidencji VAT należy złożyć bez wcześniejszego wezwania przez organ podatkowy. Plik przesyła się Ministrowi Finansów w formie elektronicznej z kwalifikowanym e-podpisem.

Zmiany dotyczące ewidencji VAT w formie pliku JPK dla dużych przedsiębiorstw weszły w życie 1 lipca 2016 r. Mali i średni przedsiębiorcy będą przekazywać informacje od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorcy - za miesiące przypadające od 1 stycznia 2018 r.

Ewidencje VAT trzeba przekazywać w formie JPK, za każdy miesiąc, do 25. dnia miesiąca wskazując ten miesiąc, którego dotyczy dana informacja.

Niedopełnienie tego obowiązku może być karalnym naruszeniem obowiązków podatkowych i co za tym idzie istnieje możliwość poniesienia odpowiedzialności na podstawie art. 80 Kodeksu karnego skarbowego. Uchybienie to może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja zależy od okoliczności danej sprawy. Ryzyko otrzymania grzywny ponoszą zasadniczo kierownicy jednostek, natomiast odpowiedzialność karną skarbową może ponosić inna osoba, np. pracownik, jeżeli powierzono jej sporządzenie i złożenie informacji.

Istnieje również opcja odroczenia terminu przekazania pliku JPK. Jest to dopuszczalne w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.