https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Darowizny przekazane na walkę z COVID-19
Telefon +48 61 830 92 70
Darowizny przekazane na walkę z COVID-19

Szanowni Państwo,


Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym z dnia 28 listopada 2020r. wprowadza możliwość odliczenie darowizn (pieniężnych / rzeczowych) przekazywanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19 na rzecz określonych podmiotów.

Komu przekazać darowiznę?

Wprowadzono zasadę, że od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub fizycznych, w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć nieodliczone na podstawie innych przepisów darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:

  1. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;

Wykaz podmiotów znajdą Państwo pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-pomorskiego-ow-nfz/wykaz-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-opieki-zdrowotnej-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-covid-19/

  1. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
  2. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
  3. domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Preferencyjne zasady odliczeń

Zgodnie z nowymi przepisami dodano wprowadzono również zasadę, że w przypadku darowizny przekazanej:

1) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

3) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny COVID

Wysokość odliczanej darowizny ustala się na podstawie ściśle określonych dokumentów.

Podatnik musi posiadać dla celów kontroli:

  • dowód wpłaty na rachunek obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej;
  • umowę pisemną darowizny (dowód), z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Z dokumentu powinien wynikać cel darowizny, tzn. że została ona przekazana na przeciwdziałanie COVID-19. Brak tej informacji może być interpretowany w sposób niekorzystny dla podatnika i pozbawić prawa odliczenia (darowizna jest darowizną celową).

Dopuszczalne jest wielokrotne przekazywanie darowizn - do każdej z nich potrzebny jest osobny dowód jej przekazania. Dowody należy zachować w razie wystąpienia potrzeby przekazania dokumentów na wezwanie organów podatkowych.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.