Telefon +48 61 830 92 70
Kiedy zwrot nadpłaty z PIT?

Urząd Skarbowy ma okres 3 miesięcy na zwrot nadpłaty, która została wykazana przez podatnika w rocznym rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia czy zeznanie podatkowe zostało złożone w wersji elektronicznej czy papierowej. Aktualny stan zrealizowanych wypłat można sprawdzić na odpowiedniej stronie internetowej. Jeżeli nadpłata okaże się zawyżona lub nienależna trzeba ją zwrócić wraz z odsetkami.

Termin zwrotu

Zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych powinien nastąpić zasadniczo nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia rocznego zeznania. Jest to zgodne z art. 77 § 1 pkt 5 ordynacji podatkowej. Nadpłata jest zwracana przelewem, przekazem pocztowym lub poprzez wypłatę gotówki w kasie.

Termin zwrotu nadpłaty mija w ten dzień w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi tego terminu. Jeżeli taki dzień w ostatnim miesiącu nie występuje, termin upływa w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przesunie się na kolejny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Termin 3 miesięcy obowiązuje każdego bez różnicy czy jego zeznanie zostało złożone w formie papierowej i dostarczone do urzędu, wysłane pocztą tradycyjną czy przekazane on-line. Często jednak zdarza się, że zwrot nadpłaty następuje szybciej osobom, które przesłały zeznanie przez internet. Wiąże się to z tym, że takie dokumenty są w obsłudze mniej czasochłonne. Realny czas jest jednak uzależniony od ilości zeznań złożonych w podobnym okresie i poprawności zeznania.

Często możliwe jest monitorowanie przebiegu wypłat na stronach internetowych poszczególnych urzędów. Aby uzyskać takie informacje należy wpisać numer PESEL lub NIP oraz wysokość kwoty przychodu w roku 2015.

Pieniądze po korekcie

Urzędnicy przed zwróceniem nadpłaty podatku zweryfikują poprawność rocznych zeznań podatkowych zarówno pod kątem formalnym jak i rachunkowym. Osoby, które korzystają z ulg podatkowych mogą zostać zawiadomione o potrzebie dostarczenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Mogą być to oryginały dokumentów lub ich kopie. Pomyłki i uchybienia w zeznaniach mogą zostać poprawione przez urzędnika lub podatnika. Urzędnik może wprowadzić zmiany tylko w niewielkim zakresie oczywistych pomyłek, błędów rachunkowych, zmieniających kwoty nadpłaty, straty lub wysokości zeznania podatkowego o kwotę nie większą niż 5 tys. zł.  

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.