https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Typy PIT-ów | Doradztwo podatkowe w biurze rachunkowym
Telefon +48 61 830 92 70
Typy PIT-ów

Istnieje kilka głównych rodzajów PIT-ów, z którymi każdego roku spotykają się podatnicy. Warto wiedzieć, czego dotyczą najpopularniejsze formularze PIT. Oto ich krótkie opisy:


PIT-37
To najpopularniejszy rodzaj formularza PIT. Jest adresowany do wszystkich osób, które są pracownikami zatrudnionymi na zasadzie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Wszystkie osoby, które z takich tytułów uzyskiwały swoje wynagrodzenie w ciągu roku, wypełniają PIT – 37. Poza tym, ten sam formularz przeznaczony jest dla emerytów i rencistów, jak i innych, wymienionych rodzajów dochodów na przykład z działalności wykonywanej osobiście i z praw autorskich (umowy o dzieło).

 

PIT-36

PIT-36 przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla podatników, którzy do swoich dochodów doliczają dodatkowo dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci lub dochody zagraniczne.

WAŻNE

Jeśli PIT-36 ma końcówkę „L” jest adresowany do przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym 19%.

PIT-39

PIT – 39 jest przeznaczony dla wszystkich podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku, opodatkowanych według zasad wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-38

Formularz PIT-38 wypełniany jest przez podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych. Jest on też przeznaczony dla osób czerpiących korzyści majątkowe z realizacji praw wynikających ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, pobierając za to wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 

PIT-28

PIT-28 wypełniają te osoby, które otrzymywały przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

WAŻNE

Jeśli rozliczenia podatkowego dokonują małżonkowie, wypełniają oni PIT-36 lub PIT-37. Pozostałe formularze przeznaczone są dla podatników indywidualnych.

PIT-4
PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. W deklaracji należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika – deklaracja nie musi być składana.


PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zachęcamy do sprawdzenia naszego wcześniejszego wpisu: http://drd.pl/news,13.html

PIT-5
Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.


PIT-11
PIT-11 zawiera informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informację roczną PIT-11 składają podatnicy, którzy składają też deklarację PIT-4R. PIT-11 należy przesłać do podatnika (pracownika, zatrudnieniowego, zleceniobiorcy, autora itd.) oraz do urzędu skarbowego.


PIT-16A
Jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.


PIT-28
PIT-28 jest zeznaniem o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

 

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.