Telefon +48 61 830 92 70
Kto jeszcze powinien prowadzić księgi rachunkowe w 2016 r.?

Ustawa o rachunkowości jasno określa, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone przez każdą jednostkę. Przepisy dopuszczają jednak możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg także innym podmiotom.

Od 1 stycznia 2016 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2015 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Postanowienie to wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, a także art. 24a ust. 4 updof. Kwota określona w tych przepisach przelicza się na walutę polską przy użyciu średniego kursu ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP  w dniu 1 października 2015 r. wynosił 4,2437 zł/euro. W związku z tym limit przychodów za 2015 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016 r. to: 5.092.440 zł (1.200.000 euro x 4,2437 zł/euro).

Bardzo ważne, aby pamiętać, że przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w limicie przychodów uwzględnia się tylko i wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów, przychody netto ze sprzedaży produktów oraz przychody netto z operacji finansowych. Natomiast przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych uwzględnia się przychody w rozumieniu art. 14 updof.

Należy także zwrócić uwagę na termin, do którego trzeba poinformować odpowiedni Urząd Skarbowy o rozpoczęciu prowadzenia ksiąg – jest to 20 stycznia.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.