https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Newsletter DRD: Lokalna dokumentacja cen transferowych
Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Lokalna dokumentacja cen transferowych

Szanowni Państwo,

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje obowiązki związane z zagadnieniem cen transferowych oraz ich lokalnej dokumentacji. Ceny transferowe funkcjonują od dawna w polskim prawie, natomiast od 2021 roku rozszerzono obowiązki o weryfikację rzeczywistego właściciela należności, przez co zwiększono grupę podmiotów, których to zagadnienie może dotyczyć. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

 

 1. Ceny transferowe

Cena definiowana jest jako wartość (najczęściej wyrażona w jednostkach pieniężnych), którą kupujący musi zapłacić sprzedającemu za dobra lub usługi będące przedmiotem transakcji.

 

Ceny transferowe (ang. transfer pricing) są natomiast cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe.

 

Za ceny transferowe są uważane także ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami lub kontrahentami, których rzeczywisty właściciel ma miejsce siedziby lub zarządu w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”). Poniżej znajdą Państwo aktualny wykaz państw uznanych za raje podatkowe.

 

Rysunek 1 Raje podatkowe- opracowanie własne.

 

 1. Dotychczasowe obowiązki

Dotychczas, przedsiębiorstwa były zobligowane do weryfikacji obowiązku wystąpienia konieczności sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów powiązanych występował przy przekroczeniu poniższych progów:

•             10 000 000,00 PLN netto – transakcje towarowe oraz finansowe.

Przy czym dla transakcji finansowych podstawą do ustalenia progu dokumentacyjnego w przypadku:

 • jest najwyższa wartość kapitału w analizowanym roku podatkowym/obrotowym,
 • jest najwyższa wartość nominalna obligacji w analizowanym roku podatkowym/obrotowym,
 • jest najwyższa wartość sumy gwarancyjnej w analizowanym roku podatkowym/obrotowym.

•             2 000 000,00 PLN netto – transakcje usługowe oraz inne.

 

 1. Nowe obowiązki- transakcje z rajami podatkowymi

Od 2021 roku obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych został rozszerzony i objął zarówno podmioty powiązane, jak i niepowiązane. Do sporządzenia takiej dokumentacji zostały zobowiązane podmioty, które w roku podatkowym/ obrotowym zawarły transakcje jednorodne o wartości:

 • przekraczającej 100 000 zł jeśli firma bezpośrednio handlowała z podmiotem z „raju podatkowego”;
 • przekraczającej 500 000 zł jeśli firma zawierała transakcję z podmiotem, którego rzeczywisty właściciel znajduje się w „raju podatkowym”.

Jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, występuje domniemanie, że rzeczywisty właściciel znajduje się w „raju podatkowym”.

 

 1. Rzeczywisty właściciel

Definicję rzeczywistego właściciela reguluje art. 4a pkt. 29 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczywisty właściciel to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • otrzymuje należność dla własnej korzyści, decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
 • nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby (jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).

 

 1. Istota domniemania

W wyniku ustalenia, że druga strona transakcji dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, zachodzi domniemanie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Dla podważenia tego domniemania konieczne jest wykazanie, że rzeczywisty właściciel nie jest podmiotem rajowym. Jeśli podmiot wykaże, że rzeczywistym właścicielem nie jest podmiot rajowy, nie wystąpi u niego obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Poniżej znajdą Państwo przykład transakcji, obrazujący domniemanie transakcji z rajem podatkowym.

Rysunek 2 Przykład transakcji z rajem podatkowym- źródło: Objaśnienia MF

 

 1. Dochowanie należytej staranności

Podatnicy powinni dochować należytej staranności w ustaleniu czy rzeczywistym właścicielem należności jest podmiot z raju podatkowego. Podatnik może oprzeć się na wszystkich informacjach, jakie jest w stanie pozyskać.

 

Dla dochowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji z podmiotami niepowiązanymi, niezależnie od miejsca ich rezydencji, wystarczające może być pozyskanie przez podatnika oświadczenia wiedzy od drugiej strony transakcji, z którego wynika, że ta druga strona transakcji nie dokonuje żadnych rozliczeń, w roku podatkowym podatnika, z podmiotem rajowym. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie po zakończeniu roku podatkowego.

 

W relacjach z podmiotami powiązanymi dochowanie standardu należytej staranności wymaga, poza uzyskaniem oświadczenia, weryfikacji informacji otrzymanych od podmiotu powiązanego.

Dodatkowymi źródłami informacji uzyskanymi od podmiotu powiązanego mogą być:

 • dokumentacja cen transferowych,
 • informacja CbC,
 • sprawozdanie finansowe,
 • struktura właścicielska,

 

Jeśli podatnik ma podejrzenia lub wiedzę, że oświadczenia złożone przez kontrahenta są nieprawdziwe, aby dochować należytej staranności, musi on dokonać dalszej weryfikacji.

 

 1. Terminy i sankcje

Podmioty obowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

 

Organy podatkowe w drodze kontroli mogą weryfikować czy firmy spełniły obowiązki w zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Podatnik, który nie przygotuje lub nie przedstawi dokumentacji podatkowej cen transferowych w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania jej przez organy podatkowe jest narażony na zastosowanie wobec niego konsekwencji podatkowych (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) i karno-skarbowych (kara grzywny do 720 stawek dziennych, czyli nawet do 21.600.000 zł).

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.