https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Newsletter DRD: Nowy Ład- pozostałe zmiany
Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Nowy Ład- pozostałe zmiany

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy następną część informacji dotyczących zmian podatkowych wprowadzanych od 2022 roku. Przedsiębiorstwa będą musiały zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w prowadzeniu firmy oraz raportowaniu do organów publicznych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

 

 1. LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ DLA KONSUMENTÓW

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

 

Od stycznia limitowane będą płatności w relacji przedsiębiorca-konsument (B2C). Obowiązek zapłaty przelewem kwoty powyżej 20 000zł jest nałożony na konsumenta, jednak to przedsiębiorca poniesie konsekwencje przyjmując gotówkę powyżej ustawowego limitu. Firma, która przyjmie w gotówce kwotę powyżej 20 000zł będzie musiała uznać ją za przychód do opodatkowania. Konsekwencją będzie opodatkowanie niejako dwukrotnie tej samej transakcji. Najpierw opodatkowany jest przychód w wartości netto oraz dodatkowo z tytułu sankcji za przyjęcie gotówki (w wartości brutto).

 

 1. ZMIANA LIMITU OBROTU GOTÓWKOWEGO DO 8 000 ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

 

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), Ustawa Prawo Przedsiębiorców w art. 19 pkt 2. stanowiła, że płatności z pominięciem rachunku płatniczego (gotówką) mogą odbywać się do wysokości 15.000 zł, limit ten, dotyczył transakcji, bez względu na ilość płatności wynikających z jednej transakcji. Limit ten, zostanie obniżony z 15 000 zł do 8.000 zł.

 

 1. OBOWIĄZKOWY „TERMINAL” OD 2022

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

 

Polski Ład wprowadza dodatkowy artykuł w ustawie Prawo Przedsiębiorców, który mówi, że przedsiębiorca musi udostępnić klientowi zapłatę za pomocą instrumentu płatniczego w każdym punkcie sprzedaży.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych definiuje to w ten sposób: “instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego;”

Złożenie zlecenia płatniczego można definiować jako płatność kartą za pomocą terminala płatniczego, również płatność BLIKiem.

 

 1. INTEGRACJA KASY FISKALNEJ Z TERMINALEM

Data wejścia przepisu w życie: 01.07.2022 r.

 

Od lipca kasa fiskalna online obowiązkowo powinna być zintegrowana z terminalem płatniczym.

Wprowadzono przepis, zobowiązujący osoby, które posiadają kasy fiskalne on-line i terminal płatniczy do ich wzajemnej integracji. Integracja taka musi działać obowiązkowo od 1 lipca 2022. Czyli innymi słowy kasa on-line będzie musiała być połączona z terminalem.

Ustawodawca przewidział sankcję za brak powyższej integracji w postaci kary pieniężnej w wysokości 5 000zł.

 

 1. OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWYCH PRZY UŻYCIU KOMPUTERA

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2023 r.

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Księgi Handlowe, uproszczone ewidencje, ewidencja przychodów ryczałtowców oraz ewidencja środków trwałych muszą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem programów komputerowych.

Z powyższego obowiązku zwolnione są jedynie podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o CIT, czyli głównie organy administracji rządowej i samorządowej.

Od 2023 roku powstanie obowiązek przesyłania ewidencji do Urzędu Skarbowego.

 

 1. OBOWIĄZEK WYSYŁANIA JPK DO URZĘDU SKARBOWEGO

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2023 r.

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Księgi Handlowe, uproszczone ewidencje, ewidencja przychodów ryczałtowców oraz ewidencję środków trwałych podatnicy będą wysyłać do urzędu skarbowego w postaci plików JPK. Wysyłka będzie następować:

 • co miesiąc lub co kwartał, w terminie zapłaty podatku – jeśli stanowią podstawę ustalania zaliczek na podatek,
 • po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego.

 

Minister Finansów może w drodze rozporządzenia określić zakres dodatkowych informacji, o które należy uzupełnić powyższe ewidencje i księgi oraz może zwolnić niektórych podatników PIT i PPE z obowiązku.

 

 1. PRZYSPIESZONY ZWROT VAT W TERMINIE 15-DNIOWYM

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

 

Podatnicy VAT zyskają możliwość otrzymania szybszego zwrotu podatku VAT w terminie 15-dniowym. Korzystać z tej formy szybkiego zwrotu VAT będą mogli podatnicy, którzy opłacają faktury w formie bezgotówkowej oraz stosują kasę fiskalną online, a:

 • w każdym z trzech kolejnych okresów, poprzedzających okres złożenia wniosku, sprzedaż na kasie fiskalnej online osiągnęła 80% wartości całej sprzedaży
 • w każdym z trzech kolejnych okresów, poprzedzających okres złożenia wniosku, otrzymywali płatności w formie bezgotówkowej w udziale niemniejszym niż 80% łącznej sprzedaży
 • w każdym z ostatnich 12 miesięcy, zaewidencjonowali za pośrednictwem kasy fiskalnej online sprzedaż nie mniejszą niż 50.000,00 zł
 • w okresie w którym występują o zwrot, kwota podatku do zwrotu nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku należnego wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej online oraz nadwyżka podatku naliczonego nad należnym przeniesiona z poprzedniego okresu nie przekracza 3000 zł
 • przez ostatnie 12 miesięcy byli czynnymi podatnikami VAT
 • przez ostatnie 12 miesięcy składali deklaracje za każdy okres rozliczeniowy
 • przez ostatnie 12 miesięcy prowadzili ewidencję wyłącznie za pomocą kas online
 • przez ostatnie 3 miesiące posiadali rachunek, który znajduje się na białej liście.

 

Przejściowo w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Ustawa zakłada czasowe obniżenie progu z 80% do 65%.

 

 1. KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA NA CZARNO W 2022 ROKU

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

 

Pracodawcy, którzy zatrudniają nielegalnie pracowników (na czarno) będą ponosić negatywne konsekwencje podatkowe i składkowe.

Zatrudniony na czarno pracownik, może zgłosić odpowiednim organom brak legalnego zatrudnienia. Konsekwencje podatkowe polegać będą na doliczeniu do przychodów działalności gospodarczej (do opodatkowania i oskładkowania) kwoty odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu, za każdy miesiąc zatrudnienia na czarno, niezależnie od tego czy pracodawca faktycznie wypłacał wynagrodzenie i w jakiej wysokości to wynagrodzenie było wypłacone. Wypłacone wynagrodzenie, pracownikom zatrudnionym na czarno, ale także w przypadku wypłaty „pod stołem”, nie będzie mogło stanowić kosztów uzyskania przychodów. Konsekwencje w zakresie składek ZUS również w całości pokrywać będzie pracodawca. Pracownik nie poniesie negatywnych konsekwencji zatrudnienia na czarno, cała odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na pracodawcy. Zatrudnieni na czarno pracownicy będą mogli zgłaszać ten fakt, a pracodawcy będą ponosić konsekwencje jak wyżej, nawet gdy zgłaszana sytuacja miała miejsce przed wejściem w życie przepisów, tj. przed 01.01.2022 r.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.