https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Newsletter DRD: Polski Ład 2.0- projekt zmian
Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Polski Ład 2.0- projekt zmian

Szanowni Państwo,

Do Senatu trafił projekt zmian w Polskim Ładzie, medialnie zwany jako „Projekt Niskie Podatki”. Ministerstwo Finansów planuje wdrożyć w lipcu bieżącego roku wprowadzenie zmian w przepisach podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc już niedługo. Poszczególne zmiany mają być wprowadzane w różnych terminach, tj.: 01.01.2022, 01.07.2022 oraz 01.01.2023 rok.  Poniżej przedstawiamy niektóre z planowanych zmian.

 1. Zmiana skali podatkowej

(od 01.01.2022r.)

Projekt przygotowany przez MF obniża stawkę PIT z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej. Oznacza to, że obecnie stawką 17%- a od lipca 2022 roku stawką 12%- są opodatkowane wszystkie dochody do kwoty 120 000zł w skali roku- stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2022 r. Należy pamiętać, że konsekwencją zmiany stawki skali podatkowej będzie zmniejszenie kwoty zmniejszającej podatek.


Rysunek 1 Zmiana skali podatkowej

 1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

(od 01.01.2022r.)

Wprowadzona w styczniu 2022 roku ulga dla klasy średniej ma zostać zlikwidowana ze skutkiem od 01.01.2022r.

Powyższe dwie zmiany jednak należy rozpatrywać łącznie, ponieważ w projekcie zmian w PIT znalazł się zapis o możliwości rozliczenia PIT za 2022 rok na dwa sposoby- po zmianach od lipca 2022 i przed nimi.  Podatnik będzie miał obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT zgodnie przepisami po zmianach od lipca, a Urząd Skarbowy w ciągu 21 dni od złożenia zeznania będzie zobligowany do przeliczenia PIT według zasad obowiązujących przed zmianami (od 01.01.2022-hipotetyczny podatek). Jeśli po przeliczeniu stare zasady okażą się bardziej korzystne- US musi zwrócić podatnikowi różnicę.

 1. Możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu

(od 01.07.2022r.)

W związku z projektem korzystniejszej zmiany w skali podatkowej, podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową będą mieli możliwość zaliczenia w koszty podatkowe (bądź odliczenia od dochodu/ przychodu) części zapłaconej składki zdrowotnej.

Sposób opodatkowania Limit
Podatek liniowy Pomniejszenie dochodu o max. 8 700zł (odliczenie od dochodu)
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 50% zapłaconych składek zdrowotnych (zmniejszenie przychodu)
Karta podatkowa 19% zapłaconej składki zdrowotnej (pomniejszenie podatku)

Rysunek 2 Limity odliczenia składki zdrowotnej

W rozliczeniu za lipiec będzie możliwe odliczenie dotychczas zapłaconej składki zdrowotnej zgodnie z powyższymi limitami.

 1. Możliwość zmiany formy opodatkowania

(od 01.07.2022r./ 01.01.2023r.)

Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkiem liniowym wyjątkowo będą mieli możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową za 2022 rok.

 • Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli to zrobić dopiero przy rozliczeniu rocznym - w odniesieniu za cały 2022r., poprzez złożenie PIT-36 zamiast PIT-36L. Zmiana nie dotyczy lat następnych, więc jeśli podatnik będzie chciał wybrać rozliczenie według skali na 2023 rok, musi dokonać stosownego zgłoszenia do US w 2023 roku;
 • Przedsiębiorcy na ryczałcie będą mogli zmienić formę opodatkowania:
  •  albo za cały rok przy rozliczeniu rocznym - poprzez złożenie PIT-36- zmiana nie dotyczy lat następnych;
  • albo za połowę roku, tj. od 1 lipca 2022.

Wybierając to drugie rozwiązanie, konieczne będzie zgłoszenie do US w terminie do 22.08.2022r. oświadczenia o zmianie formy opodatkowania. Po zakończeniu 2022 roku, konieczne będzie złożenie dwóch zeznań podatkowych: PIT-28 oraz PIT-36. Zmiana dotyczy lat następnych- czyli w 2023 przedsiębiorca będzie już rozliczał się według skali podatkowej.

 1. Zmiany w PIT-2

(od 01.01.2023r.)

 • Od 1 stycznia 2023r., osoby, które są zatrudnione w kilku miejscach, będą mogły korzystać z kwoty zmniejszającej podatek u kilku pracodawców. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek, podatnik będzie mógł złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.

W oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia podatnik wskaże, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł/ m-c) albo
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (kwota zmniejszająca podatek wyniesie 150 zł/ m-c), albo
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (kwota zmniejszająca podatek wyniesie 100 zł/ m-c).
 • Nowe rozwiązanie od 2023 r.: przepisy przewidują ponadto możliwość złożenia PIT-2 przez podatników uzyskujący przychody np. z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też z kontraktów menedżerskich, a także przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

 

 1. Wycofane rozporządzenie z 7 stycznia

(od 01.07.2022r.)

Projekt ustawy zakłada uchylenie od 1 lipca 2022r. obowiązku nałożonego na płatników wyliczania w trakcie 2022r. zaliczek również według zasad obowiązujących do końca 2021r., czyli uchylenie tzw. mechanizmu rolowania zaliczek wdrożonego słynnym Rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – Dz. U. poz. 28. Mechanizm ten obecnie reguluje art. 53a ustawy PIT.

 1. Zdrowotna u prokurenta i komplementariusza SKA

(od 01.01.2022r./01.01.2023r.)

Kwestia podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne prokurentów, już od początku wejścia przepisów Polskiego Ładu w życie budziła dużo kontrowersji. Zmiany:

 • Przepisy „doprecyzowują”, że prokurenci, ustanowieni na podstawie powołania są objęci składką zdrowotną (zmiana od 01.01.2022r.).
 • Przepisy wprowadzają oskładkowanie (zarówno składkami społecznymi jak i składką zdrowotną komplementariuszy spółek komandytowo – akcyjnych (zmiana od 2023r.).

 

 1. Wspólne rozliczenie z „połową dziecka”

(od rozliczenia za 2022 rok)

Projekt nowelizacji przywraca możliwość osobom samotnie wychowującym rozliczenie z dzieckiem. Jednocześnie z ustawy o PIT zniknie wprowadzona uprzednio ulga dla takich osób polegająca na jednorazowym odliczeniu kwoty 1 500 zł od podatku. Jedynie w przypadku samotnego wychowywania dzieci, z których choć jedno ma orzeczoną niepełnosprawność, podatek może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. W przypadku pozostałych osób podatek ma być określany jako iloczyn 1,5 oraz wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci podzielonych przez 1,5.

Oznacza to korzystanie z wyższej kwoty wolnej od podatku:

 1. W przypadku wychowywania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności – 60 000zł (zamiast 30 000zł);
 2. W pozostałych przypadkach – 45 000zł (zamiast 30 000zł).

Uwaga! Niestety zawężone zostało pojęcie rodzica samotnie wychowującego dziecko. W projekcie wprost wskazano, iż ze wspólnego rozliczenia nie będzie mogła skorzystać osoba, która wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze-  każdemu z rodziców przysługuje połowa świadczenia 500 plus.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.