https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Newsletter DRD: Polski Ład- zmiany dla podatników CIT
Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Polski Ład- zmiany dla podatników CIT

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. przepisów Polskiego Ładu zmienione zostaną również zasady opodatkowania podatników CIT. Poniżej znajdą Państwo krótkie zestawienie zmian.

 1. Zmiany w estońskim CIT

Opodatkowanie estońskim CIT od 2022 r. skierowane będzie do większej liczby podmiotów niż dotychczas, tj. do: spółek z o.o., akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Warunkiem będzie jednak, żeby ich udziałowcami, wspólnikami lub akcjonariuszami były wyłączenie osoby fizyczne (mogą to być zarówno polscy, jak i zagraniczni rezydenci podatkowi).

Aby skorzystać z tego rozwiązania, spółka będzie musiała w szczególności:

 • zatrudniać na podstawie umowy o pracę (lub innej umowy podlegającej ZUS) co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat przez większość roku podatkowego;
 • w przypadku małych podatników (do 2m EUR przychodów) w pierwszym roku warunkiem jest zatrudnianie 1 pracownika;
 • przewidziano dodatkowe preferencje dla podatników rozpoczynających działalność;
 • spółka nie może posiadać udziałów lub akcji w innych podmiotach;
 • spółka musi osiągać większość swojego przychodu z działalności operacyjnej (przychody pasywne m.in. z wierzytelności, odsetek, poręczeń i gwarancji nie mogą stanowić więcej niż 50% przychodów);
 • spółka nie może sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Od 2022 r. wejście w model rozliczenia estońskim CIT będzie możliwe w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem zamknięcia i ponownego otwarcia ksiąg rachunkowych.

 1. Stawki estońskiego CIT-u

Spółka w myśl nowych przepisów zapłaci podatek dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólnika. W takim przypadku stawka ryczałtu (estońskiego CIT płaconego przez spółkę) będzie wynosić:

 • 10% dla małych podatników,
 • 20% dla pozostałych.

Wybierając opodatkowanie estońskim CIT-em, podmiot gospodarczy na moment rozpoczęcia korzystania z tej formy opodatkowania będzie zobowiązany do kalkulacji tzw. dochodu z tytułu różnic pomiędzy wynikiem księgowym i podatkowym oraz ewentualnego dochodu z przekształcenia (gdy podatnik powstał w wyniku przekształcenia). Jeżeli podatnik będzie objęty ryczałtem dłużej niż 4 lata, obowiązek zapłaty podatku od dochodu z tytułu różnic przejściowych wygaśnie.

Podatnik, który będzie chciał wyjść z reżimu opodatkowania ryczałtem (estońskim CIT-em) i nie będzie wypłacał zysku, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku – podatek będzie płatny dopiero w dacie faktycznej dystrybucji zysku.

Od 2023 roku spółki, które wybrały opodatkowanie estońskim CIT będą również kalkulowały i odprowadzały co miesiąc podatek od tzw. ukrytych zysków/ dywidend.

 1. Ukryte dywidendy

Dywidenda wypłacana na rzecz wspólników podlega opodatkowaniu oraz nie może być uznana za koszty spółki. W związku z tym zdarza się, że wspólnicy próbują uzyskiwać faktyczne wynagrodzenie od zysków spółki innymi sposobami, np. z tytułu określonych świadczeń na jej rzecz, które formalnie można potraktować jako koszty uzyskania przychodu. Zmiana w przepisach ma za zadanie likwidację tego typu transakcji pomiędzy podatnikami, co dla wielu firm oznacza konieczność zweryfikowania modelu rozliczeń ze swoimi wspólnikami i innymi podmiotami powiązanymi.

Wprowadzone zapisy dotyczące „ukrytych dywidend” zaczną obowiązywać od 2023 r., a więc wejdą w życie z rocznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych planów.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli:

 • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku, lub
 • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio, lub
 • koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika (np. nabycie nieruchomości przed utworzeniem spółki z o.o. i oddanie jej w najem na cele prowadzonej przez tę spółkę działalności).

Wydatki związane z powyższymi przypadkami nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu. Wyłączeniu z kosztów mają podlegać m.in. transakcje sztuczne, nieuzasadnione ekonomicznie, o nierynkowych cenach.

 1. Zmiany w podatku u źródła (WHT)

Wprowadzone w ramach Polskiego ładu zmiany w podatku u źródła to: 

 1. Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela.
 2. Zróżnicowanie wymagań stawianych płatnikom  w dochowaniu należytej staranności przy weryfikowaniu warunków do zastosowania niższej stawki podatku albo zwolnienia.
 3. Mechanizm „WHT refund” – zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego do płatności o charakterze biernym i podmiotów powiązanych.
 4. Oświadczenie płatnika – sposób reprezentacji.
 5. Wyłączenie z mechanizmu „WHT refund” dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów.
 6. Rozszerzenie  zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia o preferencje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zmiana nazwy na „opinia o stosowaniu preferencji”. Wprowadzenie tych regulacji także do ustawy o PIT.
 7. Powiązanie wymogów proceduralnych z przesłankami prawa materialnego (dowodzenie statusu rzeczywistego właściciela w procedurze zwrotu podatku).
 8. Certyfikat rezydencji – akceptacja również kopii certyfikatu.
 9. Przerzucane dochody

Za przerzucone dochody mają zostać uznane określone koszty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego z podatnikiem, które stanowią należność tego podmiotu, m.in. koszty:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • kosztów finansowania dłużnego związanych z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków (w szczególności chodzi o odsetki, opłaty, prowizje, część odsetkową raty leasingowej, kary, opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań),
 • a także opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Będzie to dotyczyć przypadków, w których:

 • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia, jest niższy o co najmniej 25%, niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem 19% stawki CIT (przez podatek faktycznie zapłacony będzie się rozumiało podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu) oraz koszty te:
  • podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego
  • lub wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność
  • stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 1. Cienka kapitalizacja

Z kosztów niepodatkowych będą wyłączane koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa (zmiana art. 15c CIT):

 • kwotę 3.000.000zł
 • albo kwotę obliczoną według wprowadzonego do ustawy o CIT wzoru, przy zastosowaniu ww. limitu w wysokości 30% podatkowej EBITDA (wyniku finansowego bez uwzględniania amortyzacji i odsetek).
 1. Koszty finasowania dłużnego a transakcje kapitałowe

Od 2022 roku za podatkowe koszty finansowania dłużnego nie będą uznawane: m.in. odsetki od pożyczek i inne koszty finansowania dłużnego, uzyskanego od podmiotów powiązanych (bezpośrednio lub pośrednio), jeśli pożyczone pieniądze zostaną przeznaczone na transakcje kapitałowe (np. nabycie lub objęcie udziałów, nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego).

 1. Ewidencje podatkowe – JPK_księgi

Od 2023 roku na podatników zostanie nałożony nowy obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego ewidencji podatkowych w formie ustrukturyzowanej – JPK_księgi.

Pierwsza taka ewidencja będzie wysyłana wraz z rozliczeniem rocznym za 2023 rok.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.