https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Nowelizacja ustaw o VAT, CIT i PIT.
Telefon +48 61 830 92 70
Nowelizacja ustaw o VAT, CIT i PIT.

12 kwietnia uchwalona została nowelizacja ustaw o VAT, CIT i PIT. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą zaostrzone przepisy dotyczące płatności powyżej 15 tys. zł. Niezachowanie ustawowo wymaganych warunków skutkować będzie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za rozliczenia VAT sprzedawcy oraz brak możliwości uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów. Nowe przepisy spowodują również konieczność założenia rachunków bankowych w Polsce przez podmioty zagraniczne działające na terytorium kraju. Nowe przepisy obejmą spółki kapitałowe, osobowe i osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

Przepisy obowiązujące do końca 2019 roku

W ustawie o VAT brak obecnie przepisów nakładających na nabywcę solidarną odpowiedzialność ze zbywcą w przypadku płatności na rachunek bankowy niewskazany w dokumentach rejestracyjnych, co oznacza, że podatnicy muszą się przygotować do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

Natomiast w podatkach dochodowych obowiązują już zbliżone przepisy. Obecnie dokonując płatności powyżej 15 tys. zł podatnicy mają obowiązek korzystać z rachunków płatniczych, w przeciwnym wypadku podatnicy nie będą mieli prawa zaliczenia tego wydatku do kosztu uzyskania przychodów. Do tej pory jednak, podatnicy nie mieli obowiązku dokonywania płatności jedynie na zgłoszone rachunki bankowe.

Biała lista podatników VAT

Już we wrześniu 2019 roku powstanie tzw. „biała lista podatników VAT” będąca wykazem obejmującym informacje na temat czynnych, zwolnionych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych podatników VAT. Rejestr będzie zawierał szereg informacji, w tym numer rachunków bankowych w Polsce wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, co wymusi na zagranicznych podmiotach założenie rachunku bankowego w Polsce.

Przepisy obowiązujące od stycznia 2020 roku

Od stycznia 2020 roku przedsiębiorcy będą de facto zmuszeni do posługiwania się jedynie rachunkami bankowymi wykazanymi w Białej liście podatników VAT. Płatności dokonywane na inne rachunki Państwa kontrahentów nie będą umożliwiały uznania wydatków powyżej ustawowego limitu za koszty uzyskania przychodów. Ponadto, płacąc na niezarejestrowany rachunek bankowy nabywca towarów bądź usług będzie solidarnie odpowiedzialny z odbiorcą płatności za rozliczenie VAT za taką należność.

Przepisy te uderzają głównie w podmioty zagraniczne, które nie posiadają jeszcze rachunków bankowych w Polsce.

Warto też zwrócić uwagę, że szczególną ostrożność będą musiał zachować podmioty wykonujące płatności w imieniu innych podatników (np. faktorzy), u których w przypadku wykonania płatności na rachunek niefigurujący na Białej liście podatników VAT może zostać rozpoznany przychód w wysokości płatności.

Jak się przygotować na zmiany

W związku z negatywnymi konsekwencjami przeprowadzania transakcji z podmiotami spoza „białej księgi podatników VAT” podmioty zagraniczne powinny już teraz przygotować się do założenia rachunków bankowych w Polsce.

Ponadto przedsiębiorcy będą mieli obowiązek sprawdzania w dniu dokonania przelewu, czy rachunek bankowy przekazany przez odbiorcę znajduje się na „Białej liście podatników VAT”. W przypadku dokonania przelewu na rachunek nieznajdujący się na Białej liście podatników VAT będą Państwo mieli 3 dni na zgłoszenie takiego faktu właściwym władzom podatkowym. Dokonanie takiego zgłoszenia pozwoli Państwu zachować prawo uznania przelewu jako kosztu uzyskania przychodów oraz uwolni od odpowiedzialności solidarnej z odbiorcą należności.

Biorąc pod uwagę zakres zmian rekomendujemy przystosowanie swoich procedur do powyższych przepisów tj.:

  • założenie rachunku bankowego w Polsce (w przypadku podmiotów zagranicznych nieposiadających rachunku bankowego w Polsce);
  • uwzględnienie weryfikacji numeru rachunku bankowego w procedurach wewnętrznych;
  • przygotowanie się do procesu zgłaszania niezarejestrowanych rachunków bankowych.

Artykuł ma charakter informacyjny.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.