https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Nowy JPK_V7M/V7K- zmiany od 1.10.2020 r.
Telefon +48 61 830 92 70
Nowy JPK_V7M/V7K- zmiany od 1.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Od 1 października 2020 r. dotychczas obowiązujące pliki JPK_VAT oraz Deklaracje VAT-7/VAT-7K zostaną zastąpione przez plik JPK_V7M/V7K. Konsekwencją tej zmiany będzie konieczność raportowania większej ilości informacji, dotyczących transakcji z podmiotami gospodarczymi do Urzędu Skarbowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 października 2019 r. zawiera szereg informacji dotyczących nowego pliku JPK i obowiązku oznaczania transakcji z podmiotami gospodarczymi odpowiednimi kodami. Obowiązkiem objęte zostały zarówno sprzedaż (w tym również refaktury), jak i zakup. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zmian.

Ewidencja sprzedaży

 • Kody liczbowe dotyczące grup towarów i usług (GTU):

Nazwa pola

Opis pola

GTU_01

napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_02

towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy (paliwa lotnicze),

GTU_03

oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją,

GTU_04

wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_05

odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy,

GTU_06

urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,

GTU_07

pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10,

GTU_08

metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy,

GTU_09

leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,

GTU_10

budynków, budowli i gruntów,

GTU_11

w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

 

 • Kody literowe:

Nazwa pola

Opis pola

 1.  

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy,

 1.  

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (sprzedaż na rzecz osób fizycznych),

 1.  

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy,

 •  

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy,

 •  

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy,

 •  

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy,

 •  

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy,

 1.  

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),

 1.  

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),

 •  

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy,

 •  

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy,

 •  

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy,

 1.  

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

 • Kody dotyczące dowodów sprzedaży:

· RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,

· WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej,

· FP - w przypadku faktury wystawionej do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

W praktyce, jedna faktura może zawierać kilka kodów, bądź może nie zawierać żadnego oznaczenia.

Ewidencja zakupu

Ewidencja zakupu zawiera oznaczenia dotyczące:

 1. podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (procedura uproszczona w imporcie) - oznaczenie „IMP”,
 2.  transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie „MPP”.

Uwaga! W przypadku nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, o  wartości brutto faktury wyższej niż 15 000 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP. Należy skontaktować się z wystawcą faktury w celu poprawy danych.

 

 1. Dokumentów:
 • MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
 • VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
 • WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

 

Przygotowanie się do zmian powinno obejmować:

 1. Zapoznanie się z treścią zmian wprowadzonych przez Ustawodawcę,
 2. Zweryfikowanie przeprowadzanych transakcji w celu ustalenia obowiązku oznaczania dowodów sprzedaży,
 3. Dostosowanie systemu magazynowego oraz programu do wystawiania faktur,
 4. Odpowiednie oznaczenie faktur sprzedaży na etapie ich wystawiania. Oznaczenia powinny być widoczne zarówno w wersji pliku eksportowanego do księgowości, jak i wersji papierowej (bądź pdf).

Podstawą ewidencji do celów podatku VAT będą wystawione faktury wraz z naniesionymi oznaczeniami. Wystawca dokumentów powinien przekazać już oznaczone dokumenty do księgowości.

Sankcje

Jeśli nowe pliki JPK_V7M/V7K przekazywane do Urzędu Skarbowego będą zawierały błędy, Urząd może wezwać podatnika do poprawy błędu oraz złożenia korekty w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Urzędy mogą również wymierzać kary finansowe w wysokości 500 zł za każdy błąd w deklaracji, jeśli podatnik nie ustosunkuje się do wezwania.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.