https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.
Telefon +48 61 830 92 70
Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Zmiany w zakresie podzielonej płatności w VAT zaczną obowiązywać od 1 listopada 2019 r. Podatnicy muszą przygotować się do nowych obligatoryjnych czynności. Poniżej kilka informacji uzupełniających poprzedni artykuł na temat obowiązku stosowania metody podzielonej płatności.

1.            Split payment zastąpi odwrotne obciążenie

Najważniejsze zmiany dla sprzedawców objętych dotychczas odwrotnym obciążeniem:

•             Mechanizm odwrotnego obciążenia zostaje zlikwidowany,

•             Znika deklaracja podsumowująca VAT-27,

•             Dotychczasowe faktury zawierające odwrotne obciążenie będą wystawiane z podatkiem VAT.                           

Sprzedawcy towarów/usług wykazanych w załączniku nr 15 rozliczający VAT kwartalnie będą zobowiązani do przejścia na rozliczenie miesięczne!

2.            Obowiązek stosowania metody podzielonej płatności

Stosowanie metody podzielonej płatności będzie obowiązkowe jeśli zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

•             Wartość faktury VAT będzie wyższa od 15 000 zł,

•             Faktura VAT zawierać będzie towary/usługi wykazane w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeśli wartość faktury będzie niższa lub równa 15 000 zł, a transakcja będzie dotyczyła towarów/usług z załącznika nr 15 podatnik będzie objęty solidarną odpowiedzialnością w podatku VAT.

Klasyfikacja towarów i usług w załączniku 15 następuje na podstawie symbolu PKWiU, aby podatnik miał pewność czy do danego towaru/ danej usługi musi zastosować metodę podzielonej płatności.

Obowiązkiem sprzedawcy jest umieszczenie na fakturze adnotacji „metoda podzielonej płatności’

3.            Metoda podzielonej płatności- nowe możliwości

Od 1 listopada 2019 r. poprzez podzieloną płatność podatnik może również dokonać wpłaty zaliczki. W komunikacie przelewu w miejscu przeznaczonym do wpisania numeru faktury należy wpisać słowo „zaliczka”- dotyczy również zapłaty za faktury Pro Forma. Być może banki ze swojej strony umożliwią umieszczenie dodatkowej adnotacji jakiej transakcji dotyczy przelew.

Wprowadzona zostanie również możliwość dokonania płatności zbiorczo za kilka faktur, bez konieczności wykonywania oddzielnych przelewów za pomocą podzielonej płatności do jednego dostawcy.

Ustawodawca przewidział jednak pewne ograniczenia:

•             Płatność musi dotyczyć wszystkich faktur za zadeklarowany w przelewie okres czasu (nie większy niż 1 miesiąc kalendarzowy).

•             Jeśli podatnik przeoczy fakturę dokonując płatności zbiorczej za dany okres – może spodziewać się sankcji.

4.            Przepisy przejściowe

Odwrotne obciążenie będzie jeszcze miało zastosowanie w przypadku gdy:

•             Dostawa towarów/usług odbędzie się do 31 października, nawet jeśli faktura zostanie wystawiona w listopadzie,

•             Faktura będzie wystawiona w październiku, a czynność będzie wykonana (dostawa) w listopadzie.

5.            Sankcje za naruszenie obowiązku MPP

Zarówno za brak odpowiedniej adnotacji na fakturze, jak i za nieodpowiednio dokonaną płatność obowiązywać będą następujące sankcje:

•             W podatku VAT:

  • Sankcja w wysokości 30% podatku VAT wynikającego z pozycji z załącznika nr 15 (nie z całej faktury).

W przypadku gdy sprzedawca nie umieści na fakturze adnotacji „metoda podzielonej płatności”, może uniknąć sankcji, gdy nabywca zapłaci poprzez MPP.

•             W podatku dochodowym (od 1 stycznia 2020 r.):

  • Brak zapłaty poprzez podzieloną płatność oznacza brak możliwości rozpoznania kosztu uzyskania przychodu (tylko w przypadku, gdy na fakturze było oznaczenie MPP).

Za umyślne niestosowanie mechanizmu podzielonej płatności przewidziano również sankcje karno-skarbowe.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.