https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.
Telefon +48 61 830 92 70
Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Od września 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy.

 1. Split payment zastąpi odwrotne obciążenie

Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 maja 2019 r.) zakłada, że obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP) będzie stosowana

w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej.

Zgodnie z załącznikiem do projektu zmiany do ustawy VAT, mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 • odpady, złom, surowce wtórne;
 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • węgiel oraz produkty węglowe;
 • handel częściami do samochodów i motocykli.
 1. Transakcje powyżej 15.000 zł

Obowiązkiem stosowania podzielonej płatności mają być objęte transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Rozliczaniu na zasadach ogólnych natomiast, będą podlegały transakcje na kwoty poniżej 15.000 zł. W zakresie takich transakcji nabywca będzie mógł jednak zastosować MPP na zasadzie dobrowolności.

 1. Oznaczenie na fakturze

Zaproponowano także zmianę brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT polegającą na dodaniu do katalogu informacji, jakie powinna zawierać faktura, specjalnego oznaczenia w postaci zapisu "mechanizm podzielonej płatności". Obowiązek zamieszczenia przedmiotowej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty i obejmujących towary lub usługi wymienione w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15.
Uwaga! Sprzedawca wystawiający fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności” zobowiązany będzie do przyjęcia płatności zgodnie z wyżej wymienionym mechanizmem.

 1. Sankcje w VAT

Istnieje ryzyko nałożenia na wystawcę faktury sankcji w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności". Brak tego oznaczenia na fakturze może bowiem generować nieprawidłowości w obrocie towarami lub usługami polegające między innymi na pomijaniu stosowania MPP i w rezultacie wystąpienia ryzyka znikania podatników wraz z nieodprowadzonym VAT.

Nabywca natomiast powinien pilnować obowiązku regulowania kwoty VAT na wskazane konto VAT,

w przeciwnym wypadku zostanie na niego nałożona sankcja w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Sankcje te nie będą stosowane w odniesieniu do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe.

 1. Co możemy płacić z rachunku VAT?

Proponuje się, aby środki z rachunku VAT podatnik mógł przeznaczyć nie tylko na zapłatę zobowiązania
w podatku VAT, ale również na zapłatę:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku akcyzowego,
 • należności celnych,
 • składek ZUS.

Zmiana ta powinna  zabezpieczyć podatników przed ryzykiem utraty płynności finansowej wynikającej
z „zablokowania” środków zgromadzonych na rachunku VAT. Konsekwencją rozszerzenia możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT na inne niż VAT należności jest rozszerzenie egzekucji z rachunku VAT również na te inne należności.

 1. Split payment nie tylko dla polskich podatników

Obowiązkową metodą podzielonej płatności mają być objęci nie tylko polscy podatnicy ale również podmioty niemające siedziby w Polsce, jednakże obowiązane do rozliczenia VAT od towarów (usług) objętych MPP. Podmioty te zostaną zobowiązane do otwarcia rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT w Polsce.

 

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.