https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Spółka komandytowa – odpisy od aktywów | Księgowość
Telefon +48 61 830 92 70
Odpisy od aktywów w spółce komandytowej bez ograniczeń w kosztach.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 13 grudnia 2016 r. (I SA/Kr 1281/16).

Wnioskodawca (spółka z o.o. A) jest udziałowcem w innej spółce z o.o. (B), w której doszło do podwyższenia kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. B zostały w całości objęte przez wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci aktywów. Aktywa zostały wycenione dla potrzeb aportu według wartości rynkowej. Wartość nominalna nowych udziałów spółki z o.o. B jest niższa od wartości rynkowej aktywów. Nadwyżka wartości rynkowej aktywów ponad wartość nominalną nowych udziałów spółki z o.o. B została odniesiona na jej kapitał zapasowy (agio). Aktywa będą amortyzowane w spółce z o.o. B z zastosowaniem ograniczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy CIT, co oznacza, że odpisy amortyzacyjne będą kosztami podatkowymi tylko od tej części wartości rynkowej aktywów, która trafiła na kapitał zakładowy spółki z o.o. B. W przyszłości, możliwe jest, że spółka z o.o. B zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Wobec tego, wnioskodawca zapytał czy po przekształceniu będzie mógł zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne (w spółce komandytowej brak jest bowiem kapitału zakładowego i kapitału zapasowego, a jednocześnie przepisy podatkowe nie wprowadzają w przypadku spółek osobowych wprost analogicznego ograniczenia jak w przypadku spółek kapitałowych). Sam uważał, że będzie mógł to zrobić.

Organ podatkowy w interpretacji z 28 lipca 2016 r. (IBPB-1-3/4510-568/16/TS) uznał stawisko wnioskodawcy za nieprawidłowe i wskazał, że po przekształceniu ograniczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy CIT, będzie miało nadal zastosowanie (na zasadzie sukcesji podatkowej).

WSA w Krakowie uchylił zaskarżoną interpretację i przyznał rację wnioskodawcy.  —Maciej Letkiewicz, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Marcin Frank, starszy konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o. możliwe jest zastosowanie mechanizmu agio, który polega na tym, że część wartości rynkowej przedmiotu aportu (tj. aktywów) zostaje odniesiona na kapitał zakładowy spółki z o.o., natomiast pozostała część trafia do jej kapitału zapasowego. Przykładowo, jeśli przedmiotem aportu były aktywa o wartości rynkowej 100j, to możliwe jest takie ukształtowanie transakcji aportu, aby np. 10j trafiło na kapitał zakładowy sp. z o.o., a nadwyżka (tj. 90j) została przelana do kapitału zapasowego sp. z o.o. Taka nadwyżka (tj. 90j) to właśnie agio. W stanie prawnym do 31 grudnia 2016 r. ustawodawca w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy CIT wprowadził ograniczenie w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych od tej części wartości początkowej aktywów, która trafiła na kapitał zapasowy spółki z o.o. (tj. od agio, czyli od 90j). Istota sporu w komentowanej sprawie dotyczyła tego, czy to ograniczenie ma również zastosowanie po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Moim zdaniem w pełni trzeba się zgodzić z wnioskodawcą i z WSA w Krakowie, że w przypadku spółki komandytowej nie mamy do czynienia z kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym, a jednocześnie przepisy podatkowe nie wprowadzają w przypadku spółek osobowych wprost analogicznego ograniczenia jak ma to miejsce w przypadku spółek kapitałowych. To prowadzi do wniosku, że po przekształceniu sp. z o.o. w sp. k. możliwe jest zaliczanie do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych (tj. również od pierwotnego agio, czyli od 90j).

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Marcin Frank

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.