https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Telefon +48 61 830 92 70
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 roku na przedsiębiorstwach spoczywa nowy obowiązek dotyczący zgłaszania beneficjenta rzeczywistego, który wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Poniżej znajdą Państwo kilka najważniejszych informacji dotyczących nowego obowiązku.

 1. Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

 1. Beneficjent Rzeczywisty spółki

Beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Spółką (np. poprzez udziały w spółce-matce Spółki). W pierwszej kolejności należy szukać osób fizycznych, które posiadają co najmniej 25% udziałów / akcji / prawa do głosu (także poprzez udziały w innych spółkach występujących w strukturze własności spółki).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną definicją beneficjenta rzeczywistego na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

 1. Dane gromadzone w rejestrze:

Dane beneficjentów następujących spółek muszą znaleźć się w rejestrze:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).
   
 1. Kto i jak zgłasza dane do CRBR?

Zgłoszenia danych do CRBR mogą dokonać  wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Zgłoszenie należy złożyć za pomocą strony internetowej https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ poprzez specjalny, bezpłatny formularz oraz uwierzytelnić podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Poniżej kolejne kroki dodania zgłoszenia:

 1. Utwórz zgłoszenie,
 2. Podaj NIP oraz formę organizacyjną spółki,
 3. Utwórz nowe zgłoszenie,
 4. Wypełnij formularz (dane spółki oraz dane beneficjenta rzeczywistego),
 5. Podpisz dokument.
 1. Jakie dane zgłosić do CRBR?

Zgłoszenie do rejestru obejmuje:

 • Dane identyfikacyjne spółki:
  • nazwa (firma),
  • forma organizacyjna,
  • siedziba,
  • numer KRS,
  • NIP.
 • Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • państwo zamieszkania,
  • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL,
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.
 1. Kiedy należy wysłać zgłoszenie

Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 7. dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.