https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Rozliczenie spółki komandytowej 2020
Telefon +48 61 830 92 70
Rozliczenie spółki komandytowej 2020

Rozliczanie komandytariuszy w spółce

Opisany stan prawny dotyczył 2020 roku, od 01.01.2021 spółka komandytowa jest samodzielnie podatnikiem CIT, chyba, że Zarząd podjął decyzję, że od 01.04.2021. I wówczas Spółkę komandytową obowiązują stawki 9 % lub 19% w zależności od obrotów ( > 2 mln euro) .

 

1. Sprawdzamy w umowie spółki, kto posiada jaki udział w zyskach i stratach w spółce. Stronę z podziałem zysków z umowy spółki należy zeskanować i umieścić na dysku :P w folderze klienta. Skan zatytułować: Podział zysków w spółce komandytowej.

2. Zysk/straty rozliczamy proporcjonalnie do udziałów w zyskach i stratach spółki przez komplementariuszy i komandytariuszy.

3. Forma opodatkowania zysku zależy od formy opodatkowania komplementariuszy (najczęściej sp. z o.o.) i komandytariuszy (najczęściej osoby fizyczne).

A)

PIT:

Stawka 17% w przypadku zasad ogólnych do kwoty 85 528 zł, nadwyżka 32%,

Stawka 19%  w przypadku opodatkowania liniowego,

B)

CIT

Stawka 9% - jeśli spółka nie przekroczyła przychodów 1,2 mln EUR netto po kursie z 31.10 zaokrąglonych do 1000 w roku poprzednim

Stawka 19% - jeśli spółka przekroczyła przychodów 1,2 mln EUR netto po kursie z 31.10 zaokrąglonych do 1000 w roku poprzednim

4. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

5. Komandytariusze oraz komplementariusze powinni poinformować księgowość o obowiązującej formie opodatkowania w danym roku.

6. Dochód/stratę osiągniętą w spółce komandytowej sumujemy/pomniejszamy od dochodu osiągniętą np. w sp. z o.o. czy działalności gospodarczej. Od tej podstawy wyliczamy podatek.

7. Zaliczki na podatek dochodowy powinny być obliczane i płacone według proporcji udziałów określonej w umowie spółki do 20 dnia następnego miesiąca. Późniejsza zmiana udziału w zysku spółki nie spowoduje, że dotychczasowe zaliczki były odprowadzane w nieprawidłowej wysokości. Jeżeli wspólnicy kalkulowali i odprowadzali zaliczki w terminie, w oparciu o obowiązujące w danym momencie proporcje udziału w zysku spółki, nie będą zobowiązani do skorygowania tych zaliczek. Jeśli w ciągu roku proporcja udziałów się nie zmieni lub zmienią się udziałowcy, to od następnego dnia zaliczki powinny być kalkulowane wg nowej proporcji.

8. Podczas wypłacania zaliczek na poczet zysku spółki nie odprowadzamy podatku.

9. W momencie osiągnięcia dochodu przez spółkę – podatek płacony jest przez wspólników proporcjonalnie do wniesionych wkładów, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

10. Sp. k. podlega rygorom narzuconym przez ustawę o rachunkowości, po zakończeniu każdego roku obrotowego spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe, zatwierdzić je oraz podjąć i złożyć do sądu m.in. uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat. Od momentu podjęcia przez wspólników uchwały o podziale zysku (lub pokryciu straty) za rok ubiegły, powstaje roszczenie spółki o zwrot nadwyżki pobranych zaliczek nad zyskiem przypadającym danemu wspólnikowi. Nie oznacza to jednak, że wspólnik będzie musiał zwrócić spółce pobrane pieniądze. Jeśli spółka nie wystąpi z odpowiednim żądaniem, wspólnik nie będzie musiał zwracać tej nadwyżki. Należy jednak mieć na uwadze konsekwencje podatkowe wystąpienia nadwyżki pobranych zaliczek ponad zysk przypadający wspólnikowi, które w ocenie organu podatkowego, mogą powodować obowiązek uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika. Nie ma również ograniczeń co do wysokości zaliczek wypłacanych wspólnikom. Wspólnicy mogą we własnym zakresie zdecydować jakie kwoty zaliczek wypłacać. Należy jednak zadbać, by suma zaliczek pobranych w ciągu roku przez wspólnika nie przekraczała przypadającej na niego części zysku za dany rok (ewentualnie powiększonego o zyski z lat poprzednich).

11. Gdy rozstrzyganie sprawy zaliczek wymaga uchwały, możliwe jest podjęcie jednej uchwały, zgodnie z którą wspólnikom będą wypłacane co miesiąc zaliczki na poczet zysku w określonej wysokości. Wówczas nie zajdzie konieczność podejmowania uchwał za każdym razem, gdy pojawi się potrzeba wypłaty zaliczki. Dopuszczalne, a nawet wskazane jest jednak uregulowanie tej kwestii w umowie spółki tak, by zasady wypłaty zaliczek były jasne od samego początku. Można na przykład przyznać kompetencję do decydowania o wypłacie zaliczek na poczet zysku komplementariuszowi z własnej inicjatywy lub na wniosek komandytariusza. Wówczas podejmowanie uchwal w tej sprawie nie byłoby konieczne.

12. Prawo wspólnika spółki komandytowej do zysku powstaje z końcem roku obrotowego spółki. A zatem jeśli rok obrotowy spółki pokrywał się z rokiem kalendarzowym (a tak jest w większości spółek komandytowych) prawo to powstaje z dniem 1 stycznia. Oczywiście pod warunkiem, że spółka osiągnęła zysk, a wspólnicy nie zadecydowali o innym przeznaczeniu tego zysku. Zakładając zatem, że rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wspólnik może zgłosić żądanie wypłaty zysku za ubiegły rok obrotowy już 1 stycznia, natomiast spółka ma obowiązek wypłacić mu zysk do dnia 30 czerwca.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.