https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Slim VAT
Telefon +48 61 830 92 70
Slim VAT

Szanowni Państwo,

W dniu 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. tzw. pakiet SLIM VAT, mający stanowić system uproszczeń w rozliczaniu przez podatników podatku VAT. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim streszczeniem wprowadzonych zmian.

  1. Korekta faktury in minus:

Pakiet SLIM VAT wprowadza możliwość dokonania korekty podatku VAT w dacie wystawienia faktury korygującej (dotyczy korekt wystawianych od 01.01.2021r.), pod warunkiem, że z posiadanej przez sprzedającego dokumentacji wynika, że uzgodnił on z kupującym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Nowelizacja znosi obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, wprowadza natomiast pojęcie „uzgodnienia warunków” popartego dokumentacją. W przypadku braku takich uzgodnień, w naszej ocenie, wystarczy potwierdzenie odbioru faktury korygującej, jak dotychczas.

Niestety przepis w nowej wersji budzi wiele wątpliwości, dlatego rekomendujemy umieszczenie na fakturach sprzedaży adnotacji wskazującej na skorygowanie podatku VAT w okresie wystawienia faktury korygującej (pod warunkiem jej otrzymania przez odbiorcę):

„Wystawienie faktury korygującej in minus do niniejszej sprzedaży oraz przekazanie jej odbiorcy równoznaczne będzie z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego u odbiorcy w okresie wystawienia faktury korygującej.”

  1. Korekta faktury in plus

Nowelizacja ustawy wprowadziła doprecyzowanie przepisów dotyczących momentu rozliczania podatku VAT z faktur korygujących in plus. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Sposób rozliczenia istniał w praktyce, natomiast doczekał się uregulowania prawnego.

  1. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Do przeliczenia waluty obcej na złote stosowano średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Różne były zatem kursy dla VAT i podatków dochodowych. Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Może to oznaczać zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.

  1. Odliczenie VAT od refakturowanych usług noclegowych

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych, jeżeli nabywane są one w celu odsprzedaży (dotyczy to wyłącznie przypadków kiedy usługa noclegowa nabywana  jest w imieniu własnym, ale na rzecz podmiotu trzeciego). Zmiana jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.

  1. Prezenty małej wartości

Po zmianach wprowadzonych przez tzw. pakiet SLIM VAT wartość prezentu o małej wartości została zwiększona z 10 do 20 zł (netto). Aktualnie wydanie towaru w tej cenie, nie wiąże się z obowiązkiem rozliczenia VAT należnego.

  1. Ułatwienia dla eksporterów

Do końca 2020 r. termin na wywóz towarów przy stosowaniu stawki 0% dla zaliczki w eksporcie towarów wynosił 2 miesiące. Od 1 stycznia 2021 r. termin ten został wydłużony do 6 miesięcy, pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym przedsiębiorca otrzymał zapłatę oraz uzyskał  dokument potwierdzający wywóz towarów poza Unii Europejskiej.

  1. Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco

Od stycznia 2021 r. wydłużony został termin odliczenia VAT na bieżąco dla podatników rozliczających się miesięcznie. Mogą oni  dokonywać rozliczenia VAT naliczonego w 3 kolejnych miesiącach, następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do odliczenia.
Dla podatników rozliczających się kwartalnie zasady się nie zmieniły, odliczenia na bieżąco mogą oni dokonać w dwóch następnych kwartałach po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.