https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Split payment czyli podzielona płatność VAT cd.
Telefon +48 61 830 92 70
Split payment czyli podzielona płatność VAT cd.

Jak już Państwu wspominaliśmy, jedną z istotnych zmian, jakie zamierza wprowadzić fiskus jest mechanizm split payment. Na prośbę banków przesunięto datę wejścia w życie tego systemu na 1 lipca 2018 r., co ma im pozwolić przygotować się na wprowadzenie tego nowatorskiego systemu rozliczenia VAT.

Co ta zmiana oznacza dla podatnika?

Split payment, to dobrowolny system podzielonych płatności. Mechanizm ten zakłada, że nabywca towarów i usług będzie mógł rozdzielić płatność za fakturę na dwa rachunki bankowe:

  • kwotę netto na rachunek sprzedawcy,
  • kwotę podatku na specjalny rachunek VAT sprzedawcy.

Rachunek VAT będzie zakładany przez banki (lub SKOK-i) dla każdego podatnika VAT. Projekt przewiduje, że rachunek ten będzie wolny od opłat i prowizji, a korzystanie z niego odbywać się będzie w ramach tej samej umowy, co podstawowy rachunek bankowy.

Dokonywanie płatności będzie następowało przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu.

Nabywca będzie wypełniał jeden dokument, na którym będą wskazane:

  • numer faktury, za którą dokonuje się płatności
  • numer identyfikacyjny wystawcy faktury
  • dwie kwoty (brutto i VAT) oraz dwa rachunki bankowe.

Na podstawie w/w danych bank dokona czynności mających na celu przekazanie wpłacanej  kwoty na właściwe konta podatnika.

Według założenia projektu o stosowaniu metody split payment nie będzie trzeba informować urzędu skarbowego oraz innych instytucji. Taką decyzję nabywca będzie podejmować odrębnie w odniesieniu do każdej faktury. Warto jednak nadmienić, że sprzedawca będzie mógł zastrzec w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje płatności w systemie split payment.

Jakie korzyści ze stosowania split payment?

  • brak solidarnej odpowiedzialności za zaległości sprzedawcy;
  • odstąpienie przez organ podatkowy od stosowania sankcji (art.112b i 112c ustawy o VAT);
  • skrócenie do 25 dni terminu zwrotu nadwyżki VAT;
  • brak zastosowania przez organ podatkowy podwyższonych odsetek za zwłokę od zaległości w VAT, jeśli podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego za dany okres, w którym 95% faktur opłaconych zostało z zastosowaniem mechanizmu split payment.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.