Telefon +48 61 830 92 70
Split Payment i Biała Lista podatników

 

 

Obowiązkowy Split Payment

Biała Lista podatników VAT

Obowiązki

 • Nabywca płaci za faktury VAT na kwotę powyżej 15 000 zł brutto zawierające towar/ usługę z załącznika 15 do ustawy o VAT na rachunek widniejący na białej liście za pomocą MPP,
 • umieszcza na fakturze informację  „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOSCI”,
 • Płatność za transakcję na kwotę powyżej 15 000 zł brutto na rachunek widniejący na Białej Liście.
 • Sprzedawca ma obowiązek umieścić rachunek na Białej Liście,
 • Sprzedawca ma obowiązek przyjąć płatność na rachunek z Białej Listy.

Sankcje w PIT/CIT

Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu faktury opłaconej z pominięciem MPP w kwocie dotyczącej towaru/ usługi z załącznika 15.

Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu faktury opłaconej na rachunek nie widniejący na Białej Liście.

Sankcje w VAT

 • Solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe kontrahenta,
 • Naczelnik US może nałożyć sankcję w wysokości 30% VAT wykazanego na fakturze przypadającego na towary/usługi z załącznika nr 15. Zarówno za brak zapłaty metodą podzielonej płatności, jak i za wystawienie faktury bez adnotacji „Metoda podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e i 108a ustawy o VAT.

Solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe kontrahenta.

Sankcje z KKS

Nabywca: Za płatność z pominięciem podzielonej płatności grozi kara grzywny w postaci do 720 stawek dziennych, a w przypadkach mniejszej wagi czynu kara grzywny za wykroczenie skarbowe zgodnie z art. 57 KKS,

Sprzedawca: Za nieumieszczenie adnotacji „Metoda podzielonej płatności” grozi kara do 180 stawek dziennych zgodnie z art. 62 KKS.

-

Unikanie sankcji

 • Regulowanie zobowiązań za pomocą MPP na rachunek z białej listy,
 • Prośba o zwrot niewłaściwie dokonanej zapłaty oraz ponowne przesłanie środków za pomocą MPP- dodatkowo czynny żal do US wraz z potwierdzeniem przelewu,
 • Prośba o zwrot samej kwoty VAT z niewłaściwie dokonanej zapłaty oraz ponowne jej przesłanie na rachunek VAT- dodatkowo czynny żal do US wraz z potwierdzeniem przelewu.
 • Sprzedawca uniknie sankcji za nieumieszczenie adnotacji „Metoda podzielonej płatności” na fakturze, jeśli nabywa opłaci fakturę za pomocą MPP.
 • Sprzedawca uniknie sankcji za nieumieszczenie adnotacji „Metoda podzielonej płatności” na fakturze jeśli dokona korekty faktury, bądź nabywca wystawi notę korygującą.

 

 • Regulowanie zobowiązań na rachunek z białej listy,
 • Regulowanie zobowiązań za pomocą MPP na rachunek z białej listy,
 • Zawiadomienie do naczelnika US właściwego dla kontrahenta ZAW-NR w terminie 3 dni od zlecenia przelewu.

 

Jako transakcję rozumieć należy także trwające umowy na czas zarówno określony, jak  i nieokreślony. Jeśli wartość całej umowy będzie wyższa od 15 000 zł brutto należy od początku trwania umowy (przy czym sankcje obowiązują od 01.01.2020 r.) dokonywać płatności na rachunek z Białej Listy. Przykłady umów: najem lokalu, usługi telekomunikacyjne, usługi księgowe, ochrona.

Solidarna odpowiedzialność podatnika:

Urząd Skarbowy może pociągnąć podatnika do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe jego kontrahenta proporcjonalnie do kwoty podatku wykazanej na fakturze.

 1. Sankcja wymierzona przez US za niedopełnienie obowiązku zapłacenia na widniejący na Białej Liście:
  • odpowiadamy proporcjonalnie do kwoty VAT na fakturze za zaległości podatkowe kontrahenta.
 2. Sankcja wymierzona przez US za niedopełnienie obowiązku zapłacenia MPP na rachunek z Białej Listy:
  • odpowiadamy proporcjonalnie do kwoty VAT na fakturze za zaległości podatkowe kontrahenta.
 3. Dodatkowo Art. 105a. Ustawy o VAT mówi:

„Podatnik, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.”

Rozumiemy przez to, że podatnik odpowiada solidarnie za zaległości kontrahenta kupując towar z załącznika nr 15 do Ustawy od podatków i usług niezależnie od jego wartości.


Jak można się ochronić?

Płacąc metodą podzielonej płatności za faktury zawierające towary wykazane w załączniku 15 niezależnie od ich wartości.


Uwaga! Regulowanie wszystkich faktur za pomocą MPP, niezależnie od tego czy zawierają towary z załącznika nr 15, może spowodować zatory płatnicze u kontrahentów, a w konsekwencji pogorszenie relacji biznesowych.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

 

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.