https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Tarcza antykryzysowa- Zwolnienie z ZUS, Dofinansowanie wynagrodzeń
Telefon +48 61 830 92 70
Tarcza antykryzysowa- Zwolnienie z ZUS, Dofinansowanie wynagrodzeń

Szanowni Państwo, przedstawiamy kilka informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące

 1. Osoby samozatrudnione:

Zwolnienie obejmuje składki należne za marzec, kwiecień i maj dotyczące osoby samozatrudnionej, w tym również właściciela jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunki:

 • Firma została założona przed 1.02.2020 r.,
 • Przychód za pierwszy miesiąc, za który składki są należne nie może przekroczyć 15 681 zł.
  Np. Staramy się o zwolnienie ze składek należnych już za marzec- w marcu przychód nie może przekroczyć wyżej wymienionej kwoty.
 • Dodatkowym warunkiem jest niezaleganie w podatkach oraz rozliczeniach z ZUS na koniec trzeciego kwartału 2019 r.

Umorzeniu podlegają tylko składki ZUS liczone od najniższej podstawy wymiaru składek.

 1. Firmy, które na dzień 29 lutego zgłosiły do ubezpieczeń społecznych do 9 osób ubezpieczonych:

Zwolnienie obejmuje składki ZUS należne za marzec, kwiecień i maj. W ustawie mowa jest o płatniku, a więc nie ma znaczenia forma prawna prowadzonej działalności.

Warunki:

 • Rejestracja płatnika przed 1.02.2020 r.,
 • Dodatkowym warunkiem jest niezaleganie w podatkach oraz rozliczeniach z ZUS na koniec trzeciego kwartału 2019 r.

Płatnik zobowiązany jest do składania kompletu dokumentów rozliczeniowych jak dotychczas.

Zwolnienie można uzyskać składając wniosek RDZ na stronie ZUS lub  nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Uwaga! Składki ZUS podlegające zwolnieniu traktowane są jako opłacone, a więc osoby ubezpieczone zachowują prawo do świadczeń wynikających z ubezpieczenia.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Urzędu Pracy w przypadku spadku obrotów

Starosta może, na postawie zawartej umowy, przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS w przypadku spadku obrotów o:

 • Co najmniej 30%- może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 50% sumy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS pracodawcy.  Jednak nie większe niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS pracodawcy.
 • Co najmniej 50%- może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 70% sumy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS pracodawcy.  Jednak nie większe niż 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS pracodawcy..
 • Co najmniej 80%- może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 90% sumy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS pracodawcy.  Jednak nie większe niż 90% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS pracodawcy.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie możliwe jest do uzyskania od dnia złożenia wniosku na okres nie większy niż 3 miesiące. Wypłacane będzie w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową.

Jeśli pracodawca wystąpił wcześniej do ZUS o zwolnienie z płacenia składek ZUS może się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z PUP jedynie w wysokości pomniejszonej o składki ZUS.

Wnioski należy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy, nie został jednak jeszcze udostępniony wzór wniosku.

Dofinansowanie w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego. Świadczenia będą wypłacane tylko w okresie trwania przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym należy wypłacić wynagrodzenie nie niższe niż 50% dotychczasowego wynagrodzenia, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dofinansowanie może być przyznane w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Nie przysługuje jednak pracownikowi, wynagrodzenie którego w poprzednim miesiącu wyniosło więcej niż 15 681 zł.

Przedsiębiorca, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest spadek obrotów rozumiany jako spadek o co najmniej  15% w dwóch miesiącach 2020 do 2019, albo o co najmniej o 25% w dwóch kolejnych miesiącach 2020) lub wystąpienie faktycznego przestoju w pracy albo obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%.

W celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w porównaniu z rokiem poprzednim.

Uwaga! Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w podatkach oraz rozliczeniach z ZUS na koniec trzeciego kwartału 2019 r.

 

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy, która pozwoli na sprawdzenie wszystkich możliwości wsparcia.

 

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.