Telefon +48 61 830 92 70
Uchwalone 28.11.2020r. zmiany w podatku dochodowym zakładają objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) również spółki komandytowe.

Szanowni Państwo,

Uchwalone 28.11.2020r.  zmiany w podatku dochodowym zakładają objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) również spółki komandytowe.

Zmiany wejdą w życie od 01.01.2021r., jednak zapisy ustawy przewidują  możliwość przesunięcia opodatkowania CIT spółek komandytowych od 1 maja 2021r.
Będzie to wymagało zamknięcia ksiąg rachunkowych na 31 grudnia 2020 oraz 30 kwietnia 2021 r.
Decyzję o przesunięciu terminu objęcia spółki nowymi zasadami opodatkowania należy podjąć w drodze uchwały wspólników spółki i jej zarządu (dla bezpieczeństwa).
Nie zostało określone, czy decyzja ta ma zostać wysłana do urzędu skarbowego, czy pozostać w spółce.
Zdania doradców podatkowych są podzielone w tej sprawie. Z ostrożności – sugerujemy wysłanie takiego pisma/decyzji jeszcze w grudniu 2020 do właściwego urzędu skarbowego.  

 

Opodatkowanie dochodu nastąpi w dwóch etapach:

  1. Opodatkowanie dochodu spółki komandytowej (CIT 9% /dla małych/   lub 19%) – rozliczenie miesięczne, nawet jeśli nie nastąpi wypłata zysku wspólnikom,
  2. Opodatkowanie (PIT/CIT 19%) wypłaconego zysku (lub zaliczki) przez wspólników – podatek potrącany w momencie wypłaty.

Komplementariusz (sp. z o.o.), jako wspólnik ponoszący odpowiedzialność,  będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia, polegającego na odliczeniu podatku dochodowego (CIT spółki komandytowej z etapu 1 (odliczenie limitowane)).

Poniżej przykład liczbowy przedstawiający wpływ zmian na rozliczenie podatkowe spółek komandytowych.

Przykład

Jan Kowalski i Piotr Nowak są komandytariuszami w spółce komandytowej, w której komplementariuszem jest ABC Sp. z o.o.
Spółka komandytowa nie spełnia definicji małego podatnika (płaci 19% podatku CIT)/ lub, jeśli spółka spełnia definicję małego podatnika: 9% CIT.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest małym podatnikiem (9% CIT).
Jan Kowalski oraz Piotr Nowak mają po 45% udziałów w zysku spółki, z kolei ABC Sp. z o.o. ma  10% udziałów  w zysku spółki.
Spółka komandytowa osiągnęła dochód w wysokości 1 mln zł. Dochód zostanie wypłacony wspólnikom wg ich udziału w zysku.

 

Komandytariusz (Kowalski/Nowak)

 

PRZED ZMIANAMI:

1 mln zł x 45% = 450 tys. zł (zysk przypadający na komandytariusza)

450 tys. zł x 19% = 85 500 zł (podatek dochodowy od zysku komandytariusza)

450 tys. zł - 85 500 zł = 364 500 zł à kwota do wypłaty komandytariuszowi

 

PO ZMIANACH:

1 mln zł x 19% = 190 tys. zł / lub: 1 mln zł x 9% (mały podatnik) = 90 tys. zł (podatek dochodowy od zysku spółki komandytowej)

1 mln zł - 190 tys. zł = 810 tys. zł/ lub: 1 mln zł - 90 tys. zł = 910 tys. zł (zysk netto spółki komandytowej)

810 tys. zł * 45% = 364 500 zł/  lub: 910 tys. zł * 45% = 409 500 zł (zysk do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przypadający na komandytariusza)

364 500 x 19% = 69 255 zł/  lub: 409 500 x 19% = 77 805 zł (zryczałtowany podatek dochodowy)

364 500 zł – 69 255 zł = 295 245 zł / lub: 409 500 zł – 77 805 zł = 331 695 zł àkwota do wypłaty komandytariuszowi

 

Komplementariusz (sp. z o. o.)

 

PRZED ZMIANAMI:

1 mln zł x 10% = 100 tys. zł (zysk przypadający na komplementariusza)

100 tys. zł x 9% (jest małym podatnikiem) = 9 tys. zł (podatek dochodowy od zysku komplementariusza)

100 tys. zł –9 tys. zł = 91 tys. zł à kwota do wypłaty komplementariuszowi

 

PO ZMIANACH:

1 mln zł x 19% = 190 tys. zł /  lub: 1 mln zł x 9% (mały podatnik) = 90 tys. zł (podatek dochodowy spółki komandytowej)

1 mln zł –190 tys. zł = 810 tys. zł / lub: 1 mln zł - 90 tys. zł = 910 tys. zł (zysk netto spółki komandytowej)

810 tys. zł * 10% = 81 tys. zł / lub: 910 tys. zł * 10% = 91 tys. zł (zysk do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przypadający na komplementariusza)

81 tys. zł x 19% = 15 390 zł / lub: 91 tys. zł x 19% = 17 290 zł (zryczałtowany podatek dochodowy)

10% * 190 tys. zł = 19 tys. zł  (odliczenie od podatku)à limit doliczenia to 81 tys. zł x 19% = 15 390 zł / lub: 10% * 90 tys. zł = 9 tys. zł (możliwe odliczenie od podatku)

Zryczałtowany podatek dochodowy po odliczeniach: 15 390 zł- 15 390 zł= 0 zł / lub: 17 290 zł- 9 000 zł= 8 290 zł.

 

Kwota do wypłaty komplementariuszowi à 81 000 zł /lub: 91 000 zł – 8 290 zł= 82 710 zł

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.