Telefon +48 61 830 92 70
Ulga Badawczo-rozwojowa 2020

Ulga badawczo-rozwojowa – czym jest?

Od kilku lat zauważyć można tendencje wzrostową rozwoju gospodarki w oparciu o innowacyjność.

Z dniem 1 stycznia 2016 ustawodawca wprowadził ulgę badawczo-rozwojową (ulga B+R), która wcześniej funkcjonowała jako ulga na nabycie nowych technologii. Działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych, działalności metodycznych, które w sposób systematyczny dążą do zwiększenia zasobów wiedzy, a ta zostanie wykorzystana w celu wytworzenia nowych zastosowań. W dużym skrócie, ulga B+R skierowana jest do przedsiębiorców, którzy tworzą nowy produkt/usługę lub ulepszają już istniejący produkt/usługę. Możliwość skorzystania z tej ulgi została uregulowana zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i podatku dochodowym od osób prawnych. Warunki, które należy spełnić zostały szeroko omówione w ustawie i  jednym z obowiązków przedsiębiorcy, który chciałby skorzystać z ulgi, jest ewidencja kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane – co się do nich zalicza?

Zgodnie z art. 18d ustawy o CIT oraz art. 26e ustawy o PIT za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

  • koszty pracownicze związane z działalnością badawczo-rozwojową (również zlecone na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, których ewidencja czasu pracy w przypadku umowy zlecenia jest wprost proporcjonalna do czasu przeznaczonego na wykonanie usługi bezpośrednio związanej z działalnością badawczo-rozwojową),
  • nabycie materiałów i surowców związanych bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową,
  • specjalistyczny sprzęt niebędący środkiem trwałym m.in. przybory i narzędzia laboratoryjne,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze wydane przez uprawniony do tego podmiot zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • odpisy amortyzacyjne środków trwałych wykorzystywanych przy działalności badawczo-rozwojowej.

Należy pamiętać, że kosztami kwalifikowanymi mogą być jedynie koszty uzyskania przychodu podatnika, czyli:

  • koszty znajdują się w zamkniętym katalogu ustawy o CIT art. 18d oraz art. 26e ustawy o PIT,
  • koszty nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej innej formie,
  • podatnik nie prowadził w danym roku podatkowym działalności w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
  • kwota nie przekroczyła limitów zawartych ww. ustawie,
  • koszty ujęte są w dodatkowej ewidencji poszczególnych kosztów kwalifikowanych.

Jak rozliczyć ulgę B+R?

Rozliczenie ulgi B+R umożliwia dwukrotne odliczenie kosztów przez podatnika. Pierwszy raz następuje w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych - jako koszty uzyskania przychodów. Drugi raz - to rozliczenie roczne. Po zakończonym roku podatkowym podatnik w zeznaniu rocznym dołącza formularz CIT/BR dla podatników składających CIT-8, CIT-8a lub CIT-8b, bądź też PIT/BR w przypadku złożenia PIT-36 lub PIT-36L.

Wysokość odliczeń od podstawy opodatkowania wynosi wraz z początkiem 2019 roku 100% poniesionych kosztów lub 150% w przypadku statusu centrum badawczo-rozwojowego. Wypełnienie załączników CIT/BR oraz PIT/BR wymaga rozdzielenia kosztów na poszczególne kategorie. Istnieje możliwość złożenia CIT/BR oraz PIT/BR po złożeniu zeznania podatkowego w drodze korekty, dołączając odpowiedni CIT/BR lub PIT/BR.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.