https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Ulgi podatkowe PIT za 2022 rok
Telefon +48 61 830 92 70
Ulgi podatkowe PIT za 2022 rok

Szanowni Państwo,

Od 15 lutego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą złożyć zeznanie podatkowe za 2022 rok.
Rozliczając podatek dochodowy należy pamiętać, że podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na kwotę zapłaconego podatku za dany rok podatkowy.
Ulga podatkowa to prawo przewidziane w przepisach do zastosowania w określonych sytuacjach, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych podatnicy mogą dokonać dwóch rodzajów odliczeń - odliczenie od dochodu oraz odliczenie od podatku. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem odliczeń w tabeli poniżej.

 

Odliczenie od podatku

Rodzaj odliczenia

Max odliczenie

Wymagane dokumenty

Dodatkowe warunki

Załącznik (poz.)

Deklaracja

Prorodzinna (na dzieci)

 

1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko

Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem

Nie rozliczysz jej składając PIT-28 i PIT-36L Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców.
Limit zarobków brutto pełnoletniego dziecka wynosi 16.601,28 PLN.
Dochód rodziców 1 dziecka, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok lub osoby samotnie wychowującej 1 dziecko max. 112.000 PLN.
Dochód osoby wychowującej 1 dziecko (niepozostającej w związku małżeńskim) max.  56.000 PLN.
Brak ograniczeń dochodu przy 2 lub większej liczbie dzieci

PIT/O,

PIT-36
PIT-37

Składki zdrowotne

 

Ryczałt – 50 % składek, Podatek liniowy – cała wartość zapłacona, nie więcej niż 8.700 PLN,

Karta podatkowa – 19% składek

RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość

Brak odliczenia w innych formach opodatkowania, odliczeniu podlegają tylko składki zapłacone w 2022 r.

Tylko na deklaracji PIT

 

PIT-36L
PIT-28

PIT-16A

Za pracę za granicą (abolicyjna)

Kwota podatku z zagranicy

Max: 1360,00 PLN

Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11)

Maksymalne odliczenie 1360 zł;

W przypadku pracujących offshore (dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw) - ulga bez limitu kwotowego

PIT/O

PIT/ZG

PIT-36
PIT-37
PIT-28

PIT-36L

Odliczenia od dochodu

Ulga termomodernizacyjna

53.000 zł

Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)

Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku.
Ulga dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych.
Ulga dotyczy tylko budynków oddanych do użytku.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat

PIT/O

PIT-36

PIT-37
PIT-28
PIT-36L

IKZE (konto emerytalne)

wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 7.106,40 zł (limit na 2022 r.)

Dla przedsiębiorców – 10.659,60 PLN

dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

Nie rozliczysz jej składając PIT-16A, PIT-38, PIT-39,

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28
PIT-36L

Ulga na badanie i rozwój

100%-200% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi

ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia

Obejmuje wydatki na badania rozwojowe i badania naukowe (podstawowe, stosowane i przemysłowe), Nie skorzystasz z ulgi jeśli w roku podatkowym prowadziłeś działalność na terenie SSE na podstawie zezwolenia

PIT/BR

PIT-36 

PIT-36L

Składki ZUS (społeczne)

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2022

RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

 

Tylko na deklaracji
PIT

PIT-36
PIT-36L 
PIT-37
PIT-28

Darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze Kościołów

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych)

Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół - w terminie 2 lat

Bez limitu!

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28
PIT-36L

Darowizny na kult - na Kościół

6% dochodu podatnika

Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

Darowizny na organizacje pożytku publicznego

6% dochodu podatnika

Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

Nieodliczonej kwoty darowizny nie można odliczyć w kolejnych latach

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

Krwiodawcy

6% dochodu podatnika

Potwierdzenie stacji krwiodawstwa

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

Darowizna na cele edukacji zawodowej

6% dochodu podatnika

Umowa darowizny składników majątku – materiały dydaktyczne lub środki trwałe

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji.

Materiały dydaktyczne lub ŚT muszą być kompletne, zdatne do użytku i nie starsze niż 12 lat

Darowizna pieniężna nie może być odliczana.

PIT/O

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Darowizna na cele walki z COVID-19 

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika); 100 % wartości darowizny

Pisemna umowa darowizny;

Dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej

Z dokumentu powinien wynikać również cel darowizny, tzn. że została przekazana na przeciwdziałanie COVID-19

Nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych;

Darowizny gotówkowe lub rzeczowe

Darowizny przekazane do dnia odwołania stanu epidemii (16.05.2022r.)

W 2022 r. darowizna przekazana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego nie uprawnia do odliczenia podatkowego

PIT/O

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
 100% wartości darowizny

Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał.

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

Komputery przenośne (laptopy, tablety) wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania

Darowizny przekazane do dnia odwołania stanu epidemii (16.05.2022r.)

PIT/D

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Internet

Max. 760,00 zł

Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił)

Nie więcej niż poniesione wydatki,

Tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata

Odliczenie dotycz opłat poniesionych w danym roku podatkowym, a nie za usługę Internetu w danym roku

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wydatki nie zostały zaliczone do kosztów działalności gospodarczej

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

Odliczenie - strata podatkowa

1) maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych
2) 100% straty z 2019 r. i późniejszych, jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie

 Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata

Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Starta musi pomniejszać dochody z tego samego źródła

PIT/O

PIT-36
PIT-36L
PIT-28

Ulga na złe długi

Wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy

Dokument potwierdzający termin zapłaty

Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie

PIT/WZ

PIT-36
PIT-36L

PIT 28

Ulga na leki

Koszt leków minus 100 zł;

W przypadku pieluch i pieluchomajtek itp. – max. 2.280 PLN

Potwierdzenie wydatku (kto, komu, ile) – nie paragon!

Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków przez osobę niepełnosprawną

PIT/O

PIT-28

PIT-36

PIT-37

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

W wysokości poniesionych wydatków

Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile)

Orzeczenie o niepełnosprawności

W 2022 r. kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniająca jej opiekuna do korzystania z ulgi do własnych dochodów wynosi 16.061,28 PLN

PIT/O

PIT-28

PIT-36

PIT-37

Ulga na samochód

2.280 PLN

Akt własności/współwłasności

Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy

W 2022 r. kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniająca jej opiekuna do korzystania z ulgi do własnych dochodów wynosi 16.061,28 PLN

PIT/O

PIT-28

PIT-36

PIT-37

Osocze

350 PLN/ l. max. rocznie 8.750 PLN

Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza

 

PIT/O

PIT-28

PIT-36

PIT-37

Ulga na robotyzację

50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, ale nie więcej niż kwota uzyskanego dochodu przez podatnika w roku podatkowym.

Dokument potwierdzający płatność (kto, komu, kiedy, ile, za co zapłacił)

Ulga obowiązuje od początku 2022 roku do końca 2026 roku

 

Wydatki na roboty przemysłowe, maszyny i urządzenia peryferyjne

 

PIT/O

PIT-36

PIT-36L

Ulga na zabytki

50% wydatku,

szczególne zasady w przypadku nieruchomości i max. 500.000 PLN

Faktury od podatnika VAT czynnego

Wydatki związane z zakupem lub odnową zabytku + wpłaty na fundusz remontowy,

Status właściciela lub współwłaściciela zabytku na  moment poniesienia wydatku lub dokonania odliczenia (w zależności od rodzaju wydatku)

Wydatki można odliczyć od podstawy opodatkowania w roku, w którym zostały poniesione (ew. 6 następnych lat)

 

PIT-28

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

Ulga na marketing produktu (ekspansję)

1.000.000 PLN

Faktury, dokumenty potwierdzające koszt

Warunkiem:
zwiększenie przychodów w okresie 2 następujących po sobie latach licząc od roku podatkowego, w którym poniesiono koszty
albo
osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów wcześniej nieoferowanych
albo
Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju;

Może być stosowana komplementarnie z ulgą B+R, ulgą na prototyp lub na robotyzację

Wydatki mogą być odliczone 2 razy – jako koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów oraz w ramach ulgi

PIT/O

PIT-36

PIT-36L

Ulga na stworzenie nowego produktu (produkcyjna/na prototyp) 

30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, ale max. 10%  dochodu z działalności gospodarczej

Faktury, dokumenty potwierdzające koszt

Produkty określane zgodnie z UoR (z wyłączeniem usług), wątpliwe zastosowanie ulgi do półproduktu.

Nie można odliczyć tego samego wydatku w ramach ulgi B+R i w ramach ulgi na prototyp

PIT/O

PIT-36

PIT-36L

Ulga na sport/kulturę/szkolnictwo (sponsoringowa)

50% kosztów poniesionych na tę działalność, ale nie więcej niż dochód z działalności gospodarczej w roku podatkowym

Dowody potwierdzające poniesienie wydatków spełniające warunki co do tego kto, komu, kiedy, ile i za co zapłacił

Wydatku nie można odliczyć od innego rodzaju przychodu niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

Brak dochodu w danym roku powoduje, że ulga przepadnie.

Podmiot sponsorowany nie powinien działać w celu osiągnięcia zysku, a finansowanie musi dotyczyć realizacji celu publicznego.

PIT/O

PIT-36

PIT-36L

Ulga na lokowanie środków i inwestowanie (inwestycja w spółkę alternatywną)

 

50% wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej  lub spółce kapitałowej, której udziałowcem jest spółka alternatywna, max. 250.000 PLN

 

Alternatywna spółka inwestycyjna musi posiadać co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej (najpóźniej 90 dni od nabycia lub objęcia udziałów w spółce kapitałowej przez podatnika),

Udziały w spółce alternatywnej muszą być nabyte za środki unijne dla venture capital,,

Podatnik musi posiadać udziały nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące

Brak powiązań w okresie 2 lat przed objęciem udziałów przez podatnika

PIT/O

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

Ulga na terminal płatniczy i jego obsługę

1.000-2.000-2.500 PLN rocznie przez dwa lata, max. kwota dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

Faktury potwierdzające koszt

Limit zależny od obowiązku korzystania z kasy fiskalnej.

Limit dotyczy podatnika, a nie pojedynczego terminala płatniczego.

Możliwość odliczenia przez 6 kolejnych lat, ale tylko od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z ulgi nie skorzysta podatnik, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyjmował płatności przy użyciu terminala płatniczego.

PIT/O

PIT-28

PIT-36

PIT-36L

Ulga – składka na związki zawodowe

500 PLN rocznie

Dowód zapłaty z którego wynika kto, komu, ile, kiedy i za co zapłacił

Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich (status członka na moment dokonania wpłaty)

Opodatkowanie przez PIT-36L nie wyklucza zastosowania odliczenia w ramach pozostałych źródeł przychodów

PIT/O

PIT-28

PIT-36

PIT-37

Źródło: Opracowanie własne.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.