Telefon +48 61 830 92 70
Zawieszenie działalności spółki z o.o. – możliwe czy niemożliwe?

W przypadku, gdy prowadzona działalność gospodarcza przechodzi tymczasowy kryzys, można ją zawiesić na okres od 1 do 24 miesięcy. Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenia, składaniu deklaracji podatkowych oraz  wpłacaniu zaliczek na podatek. W jaki sposób zawiesza się działalność w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie kroki trzeba podjąć, aby to zrobić?

Pierwszym i najistotniejszym z warunków, jaki musi spełnić spółka, aby mogła zawiesić działalność jest brak zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Wynika to z faktu, iż na spółce jako pracodawcy ciążą określone obowiązki, których w trakcie zawieszenia nie będzie mógł spełniać. Jeśli spółka nie spełnia powyższego kryterium nie może zawiesić działalności gospodarczej.

Aby dokonać zawieszenia należy złożyć w KRS druk KRS-Z62 wraz z:

 • uchwałą Zarządu w sprawie zawieszenia działalności (oryginał dokumentu lub potwierdzona notarialnie kopia),
 • oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników,
 • drukiem ZUS ZWPA (w celu wyrejestrowania spółki jako płatnika składek)

Zawieszenie działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku KRS-Z62, jednak nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. KRS otrzymane dane przekazuje do GUS oraz do ZUS, jednak wspólnicy, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń w ramach działania spółki muszą udać się do ZUS, aby dokonać stosownego wyrejestrowania.

Istotnym jest fakt, iż spółka musi złożyć  do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego w okresie 7 dni od daty złożenia wniosku w KRS oświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia spółka nie może osiągać przychodów z tytułu prowadzonej działalności, ale ma prawo do:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania/zabezpieczenia źródeł tych przychodów (zasadniczo chodzi tu o ponoszenie wydatków, które pozwalają utrzymać działalność w okresie zawieszenia w takim stanie, aby dało się ją wznowić bez większych kosztów),
 • osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności (tj. przychody z tyt. odsetek, dodatnie różnice kursowe),
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • przyjmowania należności powstałych przed datą zawieszenia,
 • nie zamykania ksiąg handlowych i podatkowych oraz likwidowania innych atrybutów związanych z działalnością gospodarczą (np. prowadzenie konta firmowego).

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia spółki z poniższych obowiązków:

 • regulowania zobowiązań wobec kontrahentów, które powstały, zanim spółka zawiesiła działalność gospodarczą,
 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem działalności,
 • wykonywania wszelkich innych obowiązków nakazanych przepisami prawa.

Warto nadmienić, że jeśli spółka zawiesi działalność w trakcie roku obrotowego to musi oczywiście dokonać zamknięcia ksiąg oraz złożyć sprawozdanie finansowe za ten rok. Jeśli natomiast spółka pozostawałaby w zawieszeniu przez cały rok obrotowy i nie wystąpiłoby żadne zdarzenie wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, wówczas po spełnieniu łącznie tych warunków, można nie zamykać ksiąg i nie składać rocznego sprawozdania finansowego.

Należy pamiętać, że wznowienie działalności nie następuje automatycznie, a jedynie na wniosek spółki. W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej sąd wszczyna postępowanie, w którym wzywa podmioty zobowiązane do złożenia takiej informacji w terminie 7 dni. W przypadku niezastosowania się do takiego wezwania nakładana jest na zobowiązanych grzywna, a w ostateczności sąd z urzędu może wykreślić przedsiębiorcę z rejestru.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.