Telefon +48 61 830 92 70
Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2021 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zmian w zakresie danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (JPK_V7). Poniżej znajdą Państwo kilka informacji na temat zmian.

Oznaczenie ulgi na złe długi w VAT

Część ewidencyjna pliku JPK  po stronie sprzedawcy (dostawcy towarów i usług), który skorzysta  z ulgi na złe długi zawierać będzie informację nie tylko o korzystaniu z tej ulgi ale również w odniesieniu do każdej faktury objętej ulgą:

 • termin płatności lub
 • datę dokonania zapłaty.

Po stronie nabywcy, który zobowiązany jest do doliczenia VAT, nie ma obowiązku wykazywania tych informacji.

Zmiany te, będą obowiązywać od stycznia 2022r.

Faktury do 450 zł

Paragony uznawane za faktury uproszczone sprzedawca powinien ewidencjonować na podstawie zbiorczego raportu okresowego z kasy rejestrującej, który podlega oznaczeniu “RO”.

Tylko faktury o wartości powyżej 450 zł oraz faktury konsumenckie  będą wykazywane w JPK_V7 osobno z oznaczeniem FP. Faktury uproszczone nie będą przedmiotem osobnego wyszczególnienia ich w pliku JPK.  

Dokument WEW zbiorczy na bilety za autostradę oraz za przewóz środkami komunikacji publicznej

Nie ma obowiązku dokumentowania każdej czynności po stronie sprzedaży w sposób pojedynczy w zakresie transakcji:

 • wynikających z faktur za przejazd autostradą,
 • wynikających z faktur za przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób, pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji poprzez raport okresowy z kasy fiskalnej,
 • nieudokumentowanych fakturami,
 • nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Transakcje takie wykazywane są zbiorczo w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku z oznaczeniem „WEW”.

Po stronie nabywcy każdy taki dokument zmusza do osobnego dokumentowania transakcji.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi - oznaczenia TP

Oznaczenie TP znika tylko z transakcji dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dostawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

W pozostałym zakresie powiązań pomiędzy wykonującym transakcję a nabywcą - istnieje obowiązek oznaczenia transakcji “TP” - niezależnie od wartości transakcji.

Transakcje pozaunijne - z wykorzystaniem pośredników - interfejsów elektronicznych

W przypadku pośredników, którzy ułatwiają przez interfejsy elektroniczne (sklepy, platformy elektroniczne) prowadzenie transakcji:

 • sprzedaży na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro,
 • dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej:
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub
  • dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem
 • uznaje się, że pośrednik prowadzący taką platformę sam otrzymał i dostarczył towar.

W JPK_V7 w części deklaracyjnej pojawi się oznaczenie,  wskazujące, że podatnik jest podmiotem pośredniczącym, zobowiązanym do rozliczenia VAT od transakcji unijnych. Oprócz JPK_V7  nałożono również  obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji takich czynności, przedstawianej na żądanie organu w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania z US.

Zmiany w kodach GTU

GTU

Zmiana

GTU_01

dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208;

GTU_03

nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT i podlegających oznaczeniu „GTU_02”;

GTU_06

dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę.

GTU_07

dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708;

GTU_08

dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu (zmiana związana jest ze zmianą załącznika);

GTU_09

usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych” - w efekcie oznaczenie „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne;

GTU_10

dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (a zatem także nieodpłatnie);

GTU_12

o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).

 

Procedura WSTO_EE  w pliku JPK_V7

Oznaczenie obowiązywać będzie począwszy od stycznia 2022 r. Za okres lipiec - grudzień 2021 r. stosowane jest oznaczenie EE.

Oznaczenie WSTO_EE stosowane będzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, dla podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju – oznaczenie „WSTO_EE

Procedura IED w pliku JPK_V7

Oznaczenie to zastosują jedynie podatnicy - operatorzy interfejsów elektronicznych (np. sklepów online), którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

JPK_V7 bez oznaczenia MPP

Oznaczenie MPP nie będzie występowało w części ewidencyjnej JPK_V7 - zarówno po stronie sprzedającego, jak i nabywcy. Oznacza to, że nadal w przypadku sprzedaży obowiązkiem jest wystawienie faktury z opisem “metoda podzielonej płatności” - o ile taka konieczność wynika z ustawy o VAT. Sprzedawca poza oznaczeniem na fakturze nie będzie tych transakcji opisywać procedurą MPP w pliku JPK. Podobnie takiej możliwości nie będzie miał nabywca.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.