Telefon +48 61 830 92 70
Zmiany w zakresie wymaganych terminów podatkowych oraz sprawozdawczych.

Zmiana terminów podatkowych

 1. Odroczony został termin wpłaty do US przez płatników zaliczek na podatek dochodowy pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. z tytułu wypłat świadczeń: ze stosunku pracy, umów zlecenie i umów o dzieło, a także praw autorskich i praw pokrewnych, jeżeli ci płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.
 2. Odroczenie terminów złożenia rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. oraz wpłaty należnego podatku:
 • w PIT do dnia 31 maja 2020 r.
 • w CIT: do dnia 31 maja 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców, a do 30 czerwca 2020 r. dla organizacji pożytku publicznego.
 1. Odroczenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30 września 2020 r. – tylko dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
 2. Odroczenie do dnia 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., co do zasady pod warunkiem, że:
 • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz
 • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe: i/ o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r., ii/ w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 2019 r. średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego

O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, zostały wydłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Odroczenie zmian w podatku od towarów i usług

 1. Odsunięto w czasie wejście w życie nowych przepisów w zakresie VAT w szczególności:
 • nowa matryca stawek VAT ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r.,
 • termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT został wydłużony z 3 dni do dni 14,
 • przesunięto wejście w życie nowej struktury JPK-V7M z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r..

Interpretacje indywidualne

Trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego dla wniosków złożonych w czasie trwania pandemii ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące. Przy czym Minister Finansów może w drodze rozporządzenia podjąć decyzję o dalszym przedłużeniu terminu  do wydania interpretacji indywidulanie.

Raportowanie schematów podatkowych

W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. zawieszeniu ulegają terminy raportowania schematów podatkowych. Przedłużeniu do końca maja ulegnie również termin na złożenie raportu MDR-3

Kontrole, postępowania podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne oraz egzekucyjne

W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii COVID-19 zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w: postępowaniach sądowo-administracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karno-skarbowych, postępowaniach i kontrolach podatkowych prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, kontrolach celno – skarbowych.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.