https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Doradztwo księgowe | DRD Business Accounting Sp. z o.o. Poznań
Telefon +48 61 830 92 70
Doradztwo księgowe

Państwo jesteście Mistrzami swojego biznesu. My staramy się wspomagać ten biznes, by nic nie zakłóciło jego rozwoju.

W naszym biurze rachunkowym otrzymacie Państwo nie tylko pełną księgowość, lecz także doradztwo z zakresu finansów czy HR. Wszyscy pracownicy DRD biorą udział w szkoleniach, tak abyśmy mogli zaproponować naszym Klientom doradztwo na najwyższym poziomie z zakresu personalnego, prawno-gospodarczego i ekonomiczno-finansowego.

Co nas wyróżnia:

Poza szeroką ofertą usług księgowych , którą dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów, możemy zaproponować Państwu rozwiązanie wszystkich problemów Państwa firmy lub wskazania podmiotu o właściwych kompetencjach. Pomożemy w zakładaniu lub przekształceniu spółek oraz w ich likwidacji. Przyjmujemy w naszych biurach rachunkowych kontrole instytucji państwowych. Mamy niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby opiekować się spółkami zagranicznych inwestorów i polskimi oddziałami spółek zagranicznych. Obecnie współpracujemy ze spółkami z Niemiec, Holandii, Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Dubaju, Izraela i Grecji.

DORADZTWO PERSONALNE HR

Strategicznym zasobem firmy są jej pracownicy. Ich właściwa rekrutacja, wynagradzanie, kierowanie, motywowanie, ocena i wyznaczanie mobilizującej ścieżki kariery decyduje o sukcesie firmy. Zadania te realizują Dyrektorzy Personalni, których wiedza, kompetencje i doświadczenie winno być bardzo wysokie, a tym samym koszt ich zatrudnienia jest znaczący.

Outsourcing w tym obszarze jest efektywny i ekonomicznie uzasadniony.

DRD może zaproponować Państwu obsługę HR poprzez konsultanta o właściwych kwalifikacjach i doświadczeniu. Jego praca, a tym samym koszt dla Państwa, może być ustalony zadaniowo (w zależności od potrzeb) lub ryczałtowo (jako wynagrodzenie za stały nadzór i bieżącą współpracę).

W ramach usługi HR - doradztwa personalnego możemy zrealizować dla Klienta min. następujące zadania:

 • opracowanie kart stanowisk pracy (w tym zakresu obowiązków i odpowiedzialności) - wraz z opisem kompetencji pożądanych na danym stanowisku;

 • opracowanie zasad i systemów wynagrodzeń;

 • opracowanie systemu motywacji pracowników;

 • ocena kompetencji i przygotowania pracowników;

 • przygotowanie programu szkoleń dla poszczególnych stanowisk;

 • określenie zasad oceny poziomu wykonania zadań indywidualnych i zespołowych (lub szerszej procedury oceny okresowej pracowników);

 • przeprowadzenie wywiadu z pracownikami celem określenia potrzeb i problemów;

 • rekrutacja nowych pracowników.

DORADZTWO PRAWNO – GOSPODARCZE

Zakładanie spółek

Usługa skierowana do założycieli nowych spółek handlowych, tzw. "start-up", zawiera:

 • przygotowanie umowy spółki;

 • przeprowadzenie czynności rejestracyjnych w KRS;

 • dokonanie zgłoszeń w GUS (REGON), US (NIP-2, VAT-R);

 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania.

Prawnicy i doradcy podatkowi współpracujący z DRD zapewniają Klientowi właściwy start w prowadzeniu działalności gospodarczej. Długi czas samodzielnego działania na etapie inicjowania działalności nowego podmiotu oraz możliwość popełnienia błędu przemawiają za skorzystaniem z pomocy profesjonalistów.

 

Przekształcenia, podział i łączenia spółek

Wymagający rynek i silna konkurencja wymagają od przedsiębiorców strategicznych działań, wiążących się często z fuzjami lub podziałem. Przekształcenia i inne zmiany formy działania warto również przeprowadzać dla osiągnięcia efektu optymalizacji podatkowej. Mając doświadczenia w tym zakresie i współpracując ze specjalistami - doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami i doradcami ekonomicznymi - DRD zaproponuje Klientowi najlepsze rozwiązania. Posiadając polisę ubezpieczeniową DRD gwarantuje bezpieczeństwo przy przeprowadzaniu tego rodzaju złożonych projektów.

DORADZTWO EKONOMICZNO – FINANSOWE

Biznesplany

Analitycy finansowi DRD wykonują szczegółowe opracowania dotyczące nowego przedsięwzięcia, jak i rozwoju już funkcjonującego projektu, zawierające:

 • analizę marketingową (produkt, rynek, odbiorcy, konkurencja);

 • analizę zasobów (kadra, majątek, patenty i licencje);

 • projekcje finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, cash flow).

Biznes plan jest niezbędnym elementem każdego procesu pozyskiwania zewnętrznego kapitału na rozwój: zarówno zwrotnego (banki), jak i bezzwrotnego (inwestorzy kapitałowi).

Analitycy DRD wykorzystują zarówno:

 • statyczne metody oceny inwestycji, np. okresu zwrotu;

 • dynamiczne metody oceny inwestycji - uwzględniające wartość pieniądza w czasie
  - np.: wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).

Taka analiza ex ante winna również poprzedzać uruchomienie nowych przedsięwzięć z własnych środków przedsiębiorstwa.


Analizy finansowe

Analiza ekonomiczno - finansowa jest nie tylko załącznikiem pakietu dokumentów składanych zewnętrznym podmiotom dla pozyskania kapitału. Analizie ekonomicznej ex post winny być okresowo poddawane procesy zachodzące wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, aby zdefiniować:

 • silne i słabe strony firmy i jej zasoby;

 • otoczenie, w którym działa - konkurencja;

 • szanse rynkowe, jakie może wykorzystać;

 • możliwości podniesienia rentowności;

 • możliwości obniżenia kosztów.

Analiza przychodów i kosztów może zostać przeprowadzona w przekroju rodzajów prowadzonej działalności, poszczególnych produktów, kanałów i rynków sprzedaży.

 

Studium wykonalności

Sukces lub porażka procesu inwestycyjnego zależą w dużym stopniu od właściwego przeprowadzenia i analizy wyników badań technicznych, technologicznych, finansowych i ekonomicznych oraz związanych z otoczeniem projektu.
Studium wykonalności realizowane jest zarówno dla zewnętrznych instytucji finansujących (banki, fundusze inwestycyjne, unijne fundusze środków pomocowych), jak i dla właścicieli finansujących przedsięwzięcie.
Studium wykonalności przygotowane przez analityków DRD zawiera:

 • identyfikację projektu;

 • identyfikację dostępnych warunków technicznych;

 • analizę finansową i ekonomiczną;

 • analizę kosztów i korzyści związanych z planowaną inwestycją.

a także:

 • analizę funkcjonalną;

 • harmonogram wdrożenia projektu;

 • ocenę oddziaływania na środowisko.

Na podstawie tak przeprowadzonego studium można ocenić powodzenie projektu i podjąć decyzję o jego wdrożeniu.

jesteśmy blisko naszych klientów
logo_w_domu
logo_w_domu Z nami poczujesz się
jak w Domu
DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.