Telefon +48 61 830 92 70
Korekta rocznego PIT

W przypadku gdy podatnik stwierdzi, że w zeznaniu podatkowym popełnił błąd lub też nie skorzystał z przysługujących mu ulg, ewentualnie nie wskazał organizacji pożytku publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku, co do zasady może złożyć stosowną korektę.

Prawo to wynika z art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej O.p.), według którego jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Przez deklarację – w świetle Ordynacji podatkowej – rozumie się także zeznania, do których składania obowiązani są podatnicy, a więc też zeznanie roczne.

Skuteczne złożenie korekty zeznania rocznego – czyli takie, które wywoła zamierzone skutki podatkowe – uzależnione jest jednak od spełnienia konkretnych wymogów.

Uzasadnienie przyczyn korekty

Obecnie, a dokładnie od 1 stycznia 2016 r., korekta deklaracji nie wymaga już – tak jak to było w ubiegłych latach – dołączenia do niej pisemnego uzasadnienia jej przyczyn.

W jakim terminie można złożyć korektę zeznania rocznego?

Termin ten jest zależny zarówno od tego, kiedy upłynie termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z korygowanego zeznania, jak i od tego, czego dotyczy korekta.

Zgodnie z art. 70 § 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Należy jednak pamiętać o tym, że bieg terminu przedawnienia może być np. przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. To może wydłużyć okres, w którym możliwe będzie dokonanie korekty.

Trzeba wiedzieć, że niektóre korekty nie wywołają skutków prawnych – nawet gdy nie dojdzie do przedawnienia albo prawo do złożenia korekty nie zostanie zawieszone – jeśli będą złożone po upływie określonego terminu. I tak, w sytuacji gdy podatnik stwierdzi, że w złożonym zeznaniu nie wskazał organizacji pożytku publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku, wówczas, w oparciu o postanowienia art. 45c ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, może to uczynić, ale nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Przypomnijmy, że począwszy od 2019 r. możliwość opodatkowania dochodów małżonków, wdów i wdowców albo osób samotnie wychowujących dzieci nie jest już uzależniona od terminu złożenia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym czy jego korekcie. Ponieważ zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., to podatnicy składający zeznanie za 2018 r. będą mogli opodatkować preferencyjnie dochody, także wówczas gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania złożą po dniu 30 kwietnia 2019 r.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji może ulec zawieszeniu

Stosownie do art. 81b § 1 pkt 1 O.p. uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Jeśli nawet podatnik złoży taką korektę, nie wywoła ona skutków prawnych. Organ podatkowy zawiadomi zaś pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności.

Niekiedy korekty może dokonać organ podatkowy. W myśl art. 274 § 1 O.p. organ podatkowy może skorygować deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeśli:

  1. deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź gdy wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, a jednocześnie
  2. zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 5000 zł.

O dokonaniu takiej korekty organ podatkowy zawiadamia podatnika, doręczając mu uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z tą korektą zmianą wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku bądź wysokości straty albo informacją o braku takich zmian. Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej korekty może wnieść do urzędu skarbowego, który dokonał tej korekty, sprzeciw, który anuluje korektę dokonaną przez organ podatkowy.

Korekta a zwrot nadpłaty

Jeżeli w związku ze złożeniem korekty zeznania rocznego powstanie nadpłata lub też zwiększy się kwota nadpłaty w stosunku do złożonego zeznania, a podatnik nie złoży wniosku o stwierdzenie nadpłaty, wówczas kwota ta zostanie mu zwrócona w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia korekty.

Jeśli zaś złoży on taki wniosek, wtedy zwrot nastąpi w ciągu:

  • 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania korygowanego, pod warunkiem że organ podatkowy nie będzie miał wątpliwości co do prawidłowości złożonej korekty,
  • 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty (decyzja jest wydawana w postępowaniu podatkowym wszczętym w sytuacji, gdy organ podatkowy ma wątpliwości co do prawidłowości złożonej korekty).

Korekta a opodatkowanie zaległości podatkowej

Złożenie korekty może wiązać się również z tym, że powstanie zaległość podatkowa. Stanie się tak zarówno wtedy, gdy podatnik w korekcie wykaże nadpłatę w niższej wysokości niż w zeznaniu pierwotnym, a urząd skarbowy już ją zwrócił podatnikowi, jak i wtedy, gdy kwota podatku do zapłaty okaże się wyższa.

Co do zasady od zaległości podatkowej należy zapłacić odsetki podatkowe w obowiązującej wysokości.

Warto jednak pamiętać, że na podstawie art. 56a § 1 O.p. w razie gdy podatnik:

  1. złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz
  2. zapłaci w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, kwotę zaległości podatkowej,

stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% obowiązującej stawki.

Takie rozwiązanie może być zastosowane tylko wtedy, gdy korekta zostanie dokonana z inicjatywy podatnika, a nie po zakończeniu czynności sprawdzających czy też po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo - prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.