Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD- Nowy Ład- zmiany w rozliczeniu osób fizycznych

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami, które będą obowiązywały podatników w 2022 roku chcielibyśmy przedstawić kilka zmian dotyczących rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych.

 1. DRUGI PRÓGPODATKOWYPOWYŻEJ 120 000ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, płacący podatek wg. skali podatkowej, opłacali do tej pory podatek dochodowy w wysokości 17% od dochodu do kwoty 85.528 zł, a powyżej tej kwoty już 32% podatku. Po zmianie w Nowym Ładzie, ww. podatnicy zapłacą 32% podatku od dochodu powyżej 120.000 zł.

 1. KWOTA WOLNA OD PODATKU NA POZIOMIE 30 000 ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Zmianie od 2022 roku ulega wysokość kwoty wolnej od podatku, z 8 000 zł zwiększy się do 30.000 zł. Po tej zmianie progi podatkowe w 2022 roku prezentują się następująco:

 1. „Zerowy” próg podatkowy (podatku nie płacimy) – do 30.000 zł
 2. Pierwszy próg podatkowy (płacimy 17% podatku – minus kwota zmniejszająca tj. 17% x 30.000 = 5091 zł) – do 120.000 zł
 3. Drugi próg podatkowy (płacimy 32% podatku od nadwyżki) – powyżej 120.000 zł
 4. ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ulga dla klasy średniej obejmie wyłącznie dwie kategorie przychodów:

Podstawą dla ulgi jest wartość przychodu podatnika, a zatem kwoty brutto.

Przychody brutto

Wartość ulgi

68.411,99 zł

nie przysługuje

od 68 412 zł do 102 588 zł,

 

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od 102 588,01 zł do 133 692 zł

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

133,692,01 zł

nie przysługuje

*kwoty przychodu nie są zaokrąglane do pełnych złotych

Tak wyliczoną kwotę ulgi odejmujemy od podstawy opodatkowania i dopiero obliczamy podatek.

 1. ZASADY WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZMIANACH W 2022

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Od 2022 roku zmieniają się zasady sprzedaży uprzednio wykupionego przedmiotu leasingu.

Obecnie na gruncie ustawy PIT, przychody ze sprzedaży środka trwałego lub WNiP po wycofaniu ich z działalności lub po likwidacji działalności, kwalifikowane są do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji.
Inaczej jest w przypadku rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są w działalności na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Na gruncie ustawy PIT, składniki takie nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Do kosztów podatkowych zaliczane są natomiast raty leasingowe. W sytuacji, gdy leasingobiorca wykupi taki składnik po wycofaniu z działalności gospodarczej (do majątku prywatnego), przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy końca miesiąca, w którym dokonano nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład:

 • Przychodem z działalności gospodarczej są również: przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 (leasing operacyjny) - art. 14 ust. 2 pkt 19 projektowanej zmiany w PIT
 • Przychodem z odpłatnego zbycia jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej - art. 19 ustawy o PIT.
 • Przychód z działalności gospodarczej powstaje jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat - art. 10 ust. 2 pkt 4 projektowanej zmiany w PIT

*Używanie samochodu na cele „mieszane” nie ma znaczenia!

 1. LIKWIDACJA/ OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Od 2022 roku ograniczona zostaje możliwość rozliczania się z podatku dochodowego w formie Karty podatkowej. Skorzystać z Karty Podatkowej w 2022 roku będą mogli tylko podatnicy, którzy na dzień 31.12.2021 rozliczali się w takiej formie. Od 2022 roku zniknie możliwość wyboru rozliczenia podatku dochodowego w formie Karty Podatkowej. Tej formy, w 2022 nie będą mogli stosować także lekarze zatrudnieni na tzw. kontraktach w szpitalach czy przychodniach.

 1. OBNIŻKA STAWEK RYCZAŁTU DLA NIEKTÓRYCH BRANŻ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

W 2022 roku Lekarze, inżynierowie i architekci będą mogli rozliczać się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowując swoje przychody stawką 14%, informatycy natomiast, będą mogli opłacać podatek w tej samej formie stosując stawkę 12%.

 1. ZEROWY PIT DLA RODZIN 4+ I EMERYTÓW

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Przychody do kwoty 85 528zł rocznie osiągane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzące działalność gospodarczą, posiadające co najmniej 4 dzieci lub w stosunku do nich wykonujące władzę rodzicielską są zwolnione z podatku dochodowego.

Pojęcie dziecka dla potrzeb rozliczenia ulgi 4+:

Zgodnie z art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod pojęciem dzieci należy rozumieć  dzieci:

 • małoletnie
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe.

Również przychody do kwoty 85 528zł rocznie osiągane przez kobiety w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę i nie będą pobierać tego świadczenia, a wciąż będą pracować lub prowadzić działalność gospodarczą i będą podlegać ubezpieczeniom społecznym są zwolnione z podatku.

 1. ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE SŁUŻBOWEGO AUTA

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ulegają zmianie stawki określające ryczałtowy przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Po zmianie wyniosą one:

 1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów:
 • o mocy silnika do 60 kW,
 • stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;
 1. 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.