Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Pakiet SLIM VAT 3 - projekt zmian

Szanowni Państwo,

Trwają prace legislacyjne dotyczące kolejnego pakietu z serii SLIM VAT, tym razem numer 3. Pierwotnie pakiet miał wejść w życie w ubiegłym roku, następnie 1 kwietnia roku bieżącego. Jak się okazuje, pakiet jeszcze nie jest gotowy, być może wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023. Projekt zmieniający ustawę o VAT jest już złożony w Sejmie RP, a więc zakłada się, iż nie zostanie już znacznie zmodyfikowany. Zachęcamy do zapoznania się z wstępną informacją na temat niektórych z nadchodzących zmian.

 

Podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników

Obecnie na podstawie  przepisów VAT limit sprzedaży przewidziany dla małych podatników wynosi co do zasady równowartość 1 200 000 euro. Po zmianach limit ten ma wzrosnąć do 2 000 000 euro.

 

Wskazanie kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących

Kursy przeliczeniowe do faktur korygujących w walucie nie są uregulowane w przepisach, z dotychczasowej praktyki wynika, iż należy stosować kurs waluty zastosowany do faktury pierwotnej. Pakiet SLIM VAT 3 potwierdza dotychczas stosowaną zasadę i zakłada wprowadzenie do porządku prawnego stosowanie kursu waluty obcej do faktur korygujących zastosowanego na fakturze pierwotnej.

 

Prawo do stawki 0% w WDT

Stosowanie preferencyjnej stawki VAT 0% przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) jest możliwe, jeśli podatnik w momencie składania deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego posiada dowody potwierdzające wywóz sprzedanych towarów z kraju.
Zmiany pakietu SLIM VAT 3 zakładają, że otrzymanie po terminie dowodów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju i dostarczenie ich do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, pozwalać będzie na wykazanie WDT ze stawką 0% w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT.

 

Odliczenie VAT w WNT

Prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT powstaje, pod warunkiem że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą taką transakcję w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

W projektowanych zmianach otrzymanie faktury dokumentującej transakcję w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, przestanie być warunkiem prawa do odliczenia z tytułu WNT.

 

Zmiany w proporcjonalnym rozliczaniu VAT

  • Rozszerzenie możliwości zaokrąglania proporcji do 100%

Obecnie warunkiem możliwości zaokrąglania proporcji przekraczającej 98% do 100% jest to, aby kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł. Zmiany zakładają wzrost kwoty 500 zł do 10 000 zł.

  • Wyłączenie obowiązku korekty rocznej, jeżeli różnica między proporcją a proporcją wstępną nie przekroczyła 2 punktów procentowych

Podatnik ma obowiązek dokonać rocznej korekty z tytułu proporcji bez względu na wysokość wskaźnika proporcji, nawet jeśli różni się on nieznacznie od założonego. Planowane zmiany zakładają, że
podatnicy będą mogli zrezygnować z korekty rocznej, jeżeli różnica pomiędzy wstępnie ustaloną proporcją a proporcją ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

  • Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego prognoz proporcji oraz prewspółczynnika

Podatnicy mają obowiązek uzgadniać z naczelnikiem urzędu skarbowego prognozy proporcji oraz prewspółczynnika przed rozpoczęciem sprzedaży mieszanej. SLIM VAT 3  zastąpi obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego prognoz proporcji oraz prewspółczynnika wymogiem zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji lub o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo.

 

Ograniczenie obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych.

Wszyscy podatnicy użytkujący kasy fiskalne (w tym kasy fiskalne online) mają obowiązek drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych. Projekt zmian zakłada zwolnienie z tego obowiązku użytkowników kas rejestrujących online.

 

Liberalizacja niektórych warunków zwrotu VAT w terminie 15 dni

Podatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwrotu VAT w terminie 15 dni muszą spełnić poniższe warunki:

  • w trzech poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online w całkowitej wartości sprzedaży brutto był u podatnika nie niższy 80%; à po zmianach nastąpi zmniejszenie do 70%;
  • w danym okresie rozliczeniowym udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych z tytułu sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 65%; à po zmianach nastąpi zmniejszenie do 55%;
  • przez poprzednie dwanaście miesięcy łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących online za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 złà po zmianach nastąpi zmniejszenie do 40 000zł;
  • przez poprzednie 12 miesięcy podatnik prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących online. Po zmianach okres 12 miesięcy zostanie zmniejszony do 6 miesięcy.

Zmiany w przepisach sankcyjnych

Stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszą 15%, 20%, 30% i 100%,  jednocześnie naczelnik urzędu skarbowego nie może ustalać dodatkowego zobowiązania podatkowego stosując stawki niższe niż określone przepisami.

Stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego mają ulec zmianie i wynosić będą odpowiednio: 10%, 15%, 30% i 100%, przy czym – za wyjątkiem stawki 100% - będą to stawki maksymalne (a więc naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe stosując stawkę niższą niż określona przepisami).

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.