https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Newsletter DRD: Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów
Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą rejestru działalności na rzecz spółek i trustów.

Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów to stosunkowo nowy rejestr, stworzony z mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).  Rejestr ten, prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Podmioty prowadzące działalność w zakresie czynności opisanych poniżej powinny dokonać stosownego wpisu.

 • Działalność podlegająca wpisowi:

Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 Ustawy o AML, tj.: usługi polegające na:

 1. tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 2. pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 3. zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 4. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
 5. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

UWAGA!
Szczególną uwagę należy zwrócić na pkt. 3, firmy, które wynajmują swoje nieruchomości i tym samym zapewniają siedzibę, adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny, zobowiązane są uzyskać wpis w rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów.
Wpis do rejestru dotyczy tylko i wyłącznie najmu dokonywanego przez firmy w ramach prowadzenia działalności (najem prywatny nie podlega temu obowiązkowi).

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej to stowarzyszenia, spółki: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowa-akcyjna.

 • Wymogi względem osób wykonujących działalność podlegającą wpisowi

Działalność może być wykonywana przez osobę:

 • Fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa powyżej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymóg niekaralności, stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek lub trustów oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.

 • Obowiązek szkoleń

Osoby fizyczne, prowadzące działalność na rzecz spółek lub trustów są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów. Warunek, uznaje się za spełniony w przypadku:

 • ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub
 • wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

 

 • Wniosek o wpis do rejestru

Wnioski o wpis/ wykreślenie/ zawieszenie lub zmianę w rejestrze mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP (profilu zaufanego) właściciela firmy bądź osobę uprawnioną do reprezentacji. Taki wpis podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. Na stronie podanej poniżej znajdą Państwo rejestr działalności na rzecz spółek oraz wszystkie niezbędne dane do dokonania wpisu.

https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow

Wpisu należy dokonać:

 • Jeśli działalność na rzecz spółek i trustów była wykonywana przed 31.10.2021r, to wpisu należy dokonać w ciągu 6 miesięcy (do końca kwietnia 2022),
 • Jeśli działalność na rzecz spółek i trustów rozpoczyna się po 31.10.2021r, należy dokonać wpisu przed rozpoczęciem jej wykonywania.

Organ właściwy w sprawach powyższego rejestru dokonuje wpisu w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem.

 • Wykreślenie z rejestru:

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji: na wniosek podmiotu, po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z CEiDG albo KRS lub w przypadku stwierdzenia niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów lub pozyskania informacji, że podmiot złożył oświadczenie, niezgodne ze stanem faktycznym.

 • Sankcje

Wykonywanie działalności na rzecz spółek lub trustów bez uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze pieniężnej do wysokości 100.000,00 PLN.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.