https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 obowiazkowe-oswiadczenie-aml
Telefon +48 61 830 92 70
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

Szanowni Państwo,

W związku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich nowelizacją, biura rachunkowe, jako instytucje obowiązane, zostały zobligowane do spełnienia szeregu wymogów związanych z AML, dotyczących współpracy z klientami. Przygotowaliśmy dla Państwa krótką informację na temat AML oraz PEP-osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Czym jest AML (Anti Money Laundering)?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to działania zapobiegające wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. W większości przypadków dotyczy to przestępczości narkotykowej, terroryzmu lub innych zorganizowanych działań karalnych. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu odbywa się najczęściej na arenie międzynarodowej. Nielegalne przepływy środków mogą negatywnie wpływać m.in. na stabilność oraz bezpieczeństwo sektora finansowego, zagrażając zarówno rynkowi krajowemu, jak i międzynarodowemu.

Instytucje tworzące system AML w Polsce

Polski system AML tworzą wszystkie podmioty, które ustawą AML zostały zobligowane do przestrzegania regulacji prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Są to w szczególności:

 • instytucje obowiązane,
 • organy informacji finansowej,
 • jednostki współpracujące,
 • pośrednio wszyscy pozostali uczestnicy obrotu finansowego, których umownie można nazwać klientami.

Instytucje obowiązane

Instytucje obowiązane to przedsiębiorcy, firmy oraz inne podmioty, które są zobligowane do przeprowadzania kontroli podmiotów i analiz transakcji oraz do przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji o transakcjach ponadprogowych i zawiadomień o transakcjach podejrzanych. Są to między innymi:


źródło: www.iaml.com.pl       

Ustawa z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw wprowadziły zmiany związane ze współpracą biur rachunkowych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, czyli tzw. PEP (ang. Politically Exposed Persons).

Kim jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne?

Do grupy Politically Exposed Persons należą osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne:

 • zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w instytucjach międzynarodowych.

Wg najnowszej ustawy AML, osoby o statusie PEP to m.in.:

 • szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie oraz sekretarze stanu,
 • członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 • członkowie organów zarządzających partii politycznych,
 • członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 • członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 • ambasadorowie, chargés d’affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
 • członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 • dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 • dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych oraz dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich,
 • inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne- nowe rozporządzenie

Od 31.10.2021r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, zawierające listę stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanym stanowiskiem politycznym (Dz.U. 2021 poz. 1381).

W związku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu biura rachunkowe zostały zobowiązane do uzyskania oświadczeń dotyczących zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego od swoich klientów złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.